1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 11

1 Kong Salomo elskede foruden Faraos datter mange fremmede kvinder, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, zidoniske og hetitiske kvinder, 2 kvinder fra de folkeslag, Herren havde sagt om til israeliterne: »I må ikke have med dem at gøre og de ikke med eder, ellers drager de eders hjerte til deres guder!« Ved dem hang Salomo i kærlighed. 3 Han havde 700 fyrsfelige hustruer og 300 medhustruer, og hans hustruer drog hans hjerte bort fra Herren. 4 Da Salomo blev gammel, drog hans hustruer hans hjerte til fremmede guder, og hans hjerte var ikke mere helt med Herren hans Gud som hans fader Davids. 5 Salomo holdt sig da til astarte, Zidoniernes gudinde, og til Milkom, ammoniternes væmmelige Gud. 6 Således gjorde Salomo, hvad der var ondt i Herrens øjne, og viste ikke Herren fuld lydighed som hans fader David. 7 Ved den tid byggede Salomo en offerhøj for Kemosj, Moabs væmmelige Gud, på bjerget østen for Jerusalem, og for milkom, ammoniternes væmmelige Gud; 8 og samme hensyn viste han alle sine fremmede hustruer, som tændte offerild for deres guder og ofrede til dem. 9 Da vrededes Herren på Salomo, fordi han vendte sit hjerte bort fra Herren, Israels Gud, der dog to gange havde ladet sig til syne for ham 10 og udtrykkelig havde påbudt ham ikke at holde sig til fremmede guder; men han holdt ikke, hvad Herren havde påbudt ham. 11 Derfor sagde Herren til Salomo: »Fordi det står således til med dig, og fordi du ikke har holdt min pagt og mine anordninger, som jeg pålagde dig, vil jeg visselig rive riget fra dig og give din træl det. 12 Dog vil jeg ikke gøre det i din levetid for din fader Davids skyld men jeg vil rive det ud af din søns hånd. 13 Kun vil jeg ikke rive hele riget fra ham, men give din søn en stamme deraf for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by, jeg udvalgte. 14 Herren gav Salomo en modstander i edomiten hadad af kongeslægten i Edom. 15 Thi dengang David lod edomiterne hugge ned, da hærføreren Joab drog op for at jorde de faldne og hugge alle af mandkøn ned i Edom - 16 Joab og hele Israel blev der i seks måneder, til han havde udryddet alle af mandkøn i Edom - 17 Da var Adad med nogle edomitiske mænd af hans faders folk flygtet ad Ægypten til. Dengang var hadad endnu en lille dreng. 18 De brød op fra Midjan og nåede Paran; og efter at have taget nogle mænd fra paran med sig drog de til Ægypten, hvor Farao, ægypterkongen, overlod ham et hus, tilsagde ham daglig føde og gav ham land. 19 Og da Farao fattede særlig godhed for hadad, gav han ham sin svigerinde, en søster til dronning takpenes, til ægte. 20 Takpeness søster fødte ham sønnen Genubat; og da takpenes havde vænnet barnet fra i Faraos hus, blev genubat i Faraos hus blandt Faraos egne børn. 21 Da nu hadad i Ægypten hørte, at David havde lagt sig til hvile hos sine fædre, og at hærføreren Joab var død, sagde han til Farao: »Lad mig drage til mit land!« 22 Farao sagde til ham: »Hvad savner du her hos mig, siden du ønsker at drage til dit land?« Men han svarede: »Å jo, lad mig nu rejse!« Så vendte hadad tilbage til sit land. Det var den ulykke, hadad voldte: Han bragte trængsel over Israel og blev konge over Edom. - 23 Fremdeles gav Gud ham en modstander i Rezon, Eljadas søn, der var flygtet fra sin herre, kong Hadadezer af Zoba. 24 Han samlede en del mænd om sig og blev høvding for en friskare. Han indtog Damaskus, satte sig fast der og blev konge i Damaskus. 25 Han var Israels modstander, så længe Salomo levede. 26 Endvidere var der Efraimiten Jeroboam, Nebats søn, fra Zereda, som stod i Salomos tjeneste, og hvis moder hed Zerua og var enke; han løftede hånd mod kongen. 27 Hermed gik det således til Salomo byggede på Millo; han lukkede hullet i sin faderDavids by. 28 Nu var Jeroboam et dygtigt menneske, og da Salomo så, hvorledes den unge mand udførte arbejdet, gav han ham opsyn med hele arbejdsstyrken af Josefs hus. 29 På den tid hændte det sig, engang Jeroboam var rejst fra Jerusalem, at profeten Ahija fra Silo traf ham på vejen. Ahija var iført en ny kappe, og de to var ene på marken. 30 Da greb Ahija fat i den ny kappe, han havde på, rev den i tolv stykker 31 Og sagde til Jeroboam: »Tag dig de ti stykker, thi så siger Herren, Israels Gud: se, jeg river riget ud af Salomos hånd og giver dig de ti stammer. 32 Den ene stamme skal han beholde for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by, jeg udvalgte af alle Israels stammer; 33 det vil jeg gøre, fordi han har forladt mig og tilbedt Astarte, zidoniernes gudinde, Kemosj, Moabs Gud, og milkom, ammoniternes Gud, og ikke vandret på mine veje og gjort, hvad der er ret i mine øjne, eller holdt mine anordninger og lovbud som hans fader David. 34 Fra ham vil jeg dog ikke tage riget, men lade ham være fyrste, så længe han lever, for min tjener Davids skyld, som jeg udvalgte, og som holdt mine bud og anordninger. 35 Men jeg vil tage riget fra hans søn og give dig det, de ti stammer; 36 og hans søn vil jeg give en stamme, for at min tjener David altid kan have en lampe for mit åsyn i Jerusalem, den by, jeg udvalgte for der at stedfæste mit navn. 37 Men dig vil jeg tage og sætte til hersker over alt, hvad du attrår, og du skal være konge over Israel. 38 Dersom du da er lydig i alt hvad jeg byder dig, vandrer på mine veje og gør, hvad der er ret i mine øjne, så du holder mine anordnioger og bud, som min tjener David gjorde, vil jeg være med dig og bygge dig et varigt hus, som jeg gjorde det for David. Dig giver jeg Israel; 39 men jeg ydmyger Davids slægt for den sags skyld, dog ikke for stedse!« 40 Da nu Salomo stod Jeroboam efter livet, flygtede han til Ægypten, til ægypterkoogen Sjisjak; og han blev i Ægypten, til Salomo døde. 41 Hvad der ellers er at fortælle om Salomo, alt, hvad han gjorde, og hans visdom, står jo optegnet i Salomos krønike. 42 Den tid, Salomo herskede i Jerusalem over hele Israel, udgjorde fyrretyve år. 43 Så lagde Salomo sig til hvile hos sine fædre og blev jordet i sin fader Davids by. Og hans søn Rehabeam blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV