1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 9

1 Men da Salomo var færdig med at opføre Herrens hus og kongens palads og alt, hvad han havde fået lyst til og sat sig for at udføre, 2 lod Herren sig anden gang til syne for ham, som han havde ladet sig til syne for ham i Gibeon; 3 og Herren sagde til ham: »Jeg har hørt den bøn og begæring, du opsendte for mit åsyn. Jeg har helliget dette hus, som du har bygget, for der at stedfæste mit navn til evig tid, og mine øjne og mit hjerte skal være der alle dage. 4 Hvis du nu vandrer for mit åsyn som din fader David i hjertets uskyld og i upriglighed, så du gør alt, hvad jeg har pålagt dig, og holder mine anordninger og lovbud, 5 så vil jeg opretholde din kongetrone i Israel evindelig, som jeg lovede din fader David, da jeg sagde: en efterfølger skal aldrig fattes dig på Israels trone. 6 Men hvis I eller eders børn vender eder bort fra mig og ikke holder mine bud, mine annordninger, som jeg har forelagt eder, men går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem 7 så vil jeg udrydde Israel fra det land, jeg gav dem; og det hus, jeg har helliget for mit navn, vil jeg forkaste fra mit åsyn, og Israel skal blive til spot og spe blandt alle folk, 8 og dette hus skal blive en ruindynge, og enhver, som går der forbi, skal blive slået af rædsel og give sig til at hånfløjte. Og når man siger: hvorfor har Herren handlet således mod dette land og dette hus? 9 Skal der svares: fordi de forlod Herren deres Gud, som førte deres fædre ud af Ægypten, og holdt sig til andre guder, tilbad og dyrkede dem; derfor har Herren bragt al denne elendighed over dem!« 10 Da de tyve år var omme, i hvilke Salomo havde bygget på de to bygninger, Herrens hus og kongens palads - 11 Kong Hiram af Tyrus havde sendt Salomo cedertræ, cyprestræ og guld, så meget han ønskede da gav kong Salomo Hiram tyve byer i landskabet Galilæa. 12 Men da Hiram kom fra Tyrus for at se de byer, Salomo havde givet ham, syntes han ikke om dem; 13 og han sagde: »Hvad er det for byer, du har givet mig, broder?« Derfor kaldte man den habullandet, som det hedder den dag i dag. 14 Men Hiram sendte kongen 120 guldtalenter. 15 På følgende måde hang det sammen med de hoveriarbejdere, kong Salomo udskrev til at opføre Herrens hus, hans eget palads, mil10 Jerusalems mur, Hazor, Megiddo og Gezer 16 Farao, ægypterkongen, var draget op, havde indtaget Gezer og stukket det i brand; alle kana'anæere, der boede i byen, havde han ladet dræbe og derpå givet sin datter, Salomos hustru den i medgift. 17 Nu genopbyggede Salomo Gezer, Nedre-Bet-Horon, 18 Ba'alat, Tamar i ørkenen i Juda land, 19 alle Salomos forrådsbyer, vognbyerne og rytterbyerne, og alt andet, som Salomo fik lyst til at bygge i Jerusalem, i Libanon og i hele sit rige: 20 Alt, hvad der var tilbage af amoriterne, hetiterne, perizziterne, hivviterne og jebusiterne, og som ikke hørte til israeliterne, 21 deres efterkommere, som var tilbage efter dem i landet, og som israeliterne ikke havde været i stand til at lægge band på, dem udskrev Salomo til hoveriarbejde, som det Erden dag i dag. 22 Af israeliterne derimod satte Salomo ingen til arbejde,men de var krigsfolk og hoffolk, hærførere og høvedsmænd hos, ham og førere for hans stridsvogne og rytteri. - 23 Tallet på overfogederne, der ledede arbejdet for Salomo, var 550; de havde tilsyn med folkene, der arbejdede. 24 Faraos datter var lige flyttet fra Davidsbyen ind i det hus, han havde bygget til hende, da tog han fat på at opføre Millo. 25 Tre gange om året ofrede Salomo brændofre og takofre på det alter, han bavde bygget Herren, og tændte offerild for Herrens åsyn; og han fuldførte templet. 26 Kong Salomo byggede også skibe i Ezjongeber, der ligger ved Elat ved det Røde Havs kyst i Edom; 27 og Hiram sendte sine folk, befarne søfolk, om bord på skibene sammen med Salomos folk. 28 De sejlede til ofir, hvor de hen tede 420 talenter guld, som de bragte kong Salomo.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV