1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Krønikebog 4

1 Judas sønner: Perez, Hezron, Karmi, Hur og Sjobal. 2 Sjobals søn Reaja avlede Jahat; Jahat avlede Ahumaj og Lahad. Det var Zor'atitemes slægter. 3 Etams Fader Hurs sønner var følgende: Jizre'el, Jisjma og Jidbasj; deres søster hed Hazlelponi; 4 og Penuel, Gedors Fader, og Ezer, Husjas Fader; det var Efratas' førstefødte Hurs, Betlehems Faders, sønner. 5 Asjhur, Tekoas Fader, havde to Hustruer: Hel'a og Na'ara. 6 Na'ara fødte ham Ahuzzam, Hefer, Teme'ni og Ahasjtariteme; det var Na'aras sønner. 7 Hel'as sønner: Zeret, Zohar, Etnan og Koz. 8 Koz avlede Anub, Hazzobeba og Aharhels »Harums søns, slægter. 9 Jabez var mere anset end sine brødre. Hans moder havde givet ham navnet Jabez, idet hun sagde: »Jeg har født ham med smerte! 10 Jabez påkaldte Israels Gud således: »Gid, du vilde velsigne mig rigeligt og gøre mit område stort, lade din hånd være med mig og fri mig fra ulykke, så der ikke voldes mig smerte! Og Gud gav ham alt, hvad han bad om. 11 Kelub, Sjuhas broder, avlede Mehir, det er Esjtons Fader. 12 Esjton avlede Bet-Rafa, Pasea og Tehinna, Fader til Nahasjs by; det er mændene fra Reka. 13 Kenaz's sønner: Otniel og Seraja. Otniels sønner: Hatat og Meonotaj. 14 Meonotaj avlede Ofra. Seraja avlede Joab, Fader. til Ge-Harasjim; de var nemlig håndværkere. 15 Jefunnes søn Kalebs sønner: Ir, Ela og Na'am, Elas sønner. og Kenaz. 16 Perez's sønner: Jehallel'el og Ezra. Je'hallel'els sønner: Zif, Zifa, Tireja og Asar'el. 17 Ezras sønner: Jeter, Mered og Efer. Jeter avlede Mirjam, Sjammaj og Jisjba, Esjtemoas fader. 18 Hans judæiske Hustru fødte Jered, Gedors Fader, Heber, Sokos Fader, og Jekutiel, Zanoas Fader. 19 Sønnerne af Faraos Datter Bitja, som Mered ægtede, var følgende: Nahams søsters, sønner var følgende: Garmiten og Ma'akafiten Esjtemoa. 20 Sjimons sønner: Amnon og Rinna, Benhanan og Tilon. Jisj'is sønner: Zohet. Zohets søn: 21 Judas søn Sjelas sønner: Er, Lekas Fader, Lada, Maresjas fader Linnedvæveriets Slægter af Asjbeas hus, 22 Jokim, Kozebas mænd og Joasj og Saraf, som herskede over Moab og vendte tilbage til Betlehem. Det er jo gamle Begivenheder. 23 Dette er Pottemagerne og Beboerne i Netaim og Gedera; de boede der i kongens nærhed og stod i hans tjeneste. 24 Simeons sønner: Nemuel, Ja'min, Jarib, Zera og Sja'ul 25 hans søn Sjallum, hans søn Mibsam, hans søn Misjma. 26 Misjmas sønner: Hans søn Hammuel, hans søn Zakkur, hans søn Sjim'i. 27 Sjim'i havde seksten sønner og seks døtre; men hans brødre havde ikke mange sønner, og deres hele slægt blev ikke så talrig som judæerne. 28 De boede i Be'erSjeba Molada, Hazar-Sjual, 29 Bilha, Ezem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Ziklag, 31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Bir'i og Sja'arajim - det var indtil Davids regering deres byer 32 med landsbyer - fremdeles Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan, fem byer; 33 desuden alle deres landsbyer, som lå rundt om disse byer indtil Ba'al. Det var deres bosteder; og de havde deres egen slægtebog. 34 Fremdeles: Mesjobab, Jamlek, Amazjas søn Josja, 35 Joel, Jehu, en søn af Josjibja, en søn af Seraja, en søn af Asiel, 36 Eljoenaj, Ja'akoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37 og Ziza, en søn af Sjif'i, en søn af Allon, en søn af Jedaja, en søn af Sjimri, en søn af Sjemaja; 38 de her ved navn nævnte var øverster i deres slægter, efter at deres fædrenehuse havde bredt sig stærkt. 39 Da de engang drog i retning af Gerar østen for dalen for at søge græsning til deres småkvæg, 40 fandt de fed og god græsning, og landet var udstrakt, og der var fred og ro, da de tidligere beboere nedstammede fra Kam. 41 I Kong Ezekias af Judas dage drog de her ved navn nævnte hen og overfaldt deres telte og slog Me'uniterne, som de traf der, og de lagde band på dem, så de nu ikke mere er til; derefter bosate de sig i deres land, da der var græsning til deres småkvæg. 42 Af dem, af Simeoniterne, drog 500 Mand til Se'irs bjerge under ledelse af Pelatja, Nearj'a, Refaja og Uzziel, Jisj'is sønner, 43 og de nedhuggede de sidste Amalekiter, der var tilbage; og de bosatte sig der og bor der den dag i dag.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV