1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Mosebog 36

1 Dette er Esaus, det er Edoms, slægtsbog. 2 Esau tog sine hustruer af Kana'ans døtre: Ada, en datter af Hetiten Elon, Oholibama, en datter af Ana, hivviten Zibons søn, 3 og Ismaels datter basemat, søster til Nebajot. 4 Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Reuel, 5 og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus sønner, der fødtes ham i Kana'ans land. 6 Derpå tog Esau sine hustruer sine sønner og døtre, hele sin husstand, sit kvæg og al den ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans land, og drog til landet lige over for sin broder Jakob; 7 deres gods var for meget til, at de kunne bo sammen, og deres. udlændigheds land kunne ikke rumme dem, så store var deres. hjorde; 8 og Esau bosatte sig i Seirs Bjerge; Esau, det er Edom. 9 Dette er Esaus slægtebog, han, som var stamfader til edomiterne i Seirs Bjerge. 10 følgende var Esaus sønners navne: Elifaz, en søn af Esaus hustru Ada, og Reuel, en søn af Esaus hustru Basemat. 11 Elifazs sønner var Teman, omar, Zefo, gatam og Kenaz. 12 Timna, som var Esaus søn Elifazs medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus hustru Adas sønner. 13 følgende var Reuels sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus hustru basemats sønner. 14 følgende var sønner af Esaus hustru Oholibama, datter af Zibons søn Ana; hun fødte for Esau: Jeusj, Jalam og Kora. 15 Følgende var Esaus sønners stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, sønner: Høvdingeroe Teman, Omar, Zefo, Henaz, 16 Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende høvdinger i Edoms land; det var adas sønner. 17 Følgende var Esaus søn Reuels sønner: høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Reuel stammende høvdinger i Edoms land; det var Esaus hustru Basemats sønner. 18 følgende var Esaus hustru Oholibamas sønner: høvdingerne Jeusj, Jalam og Kora. Det var de høvdinger, der stammede fra oholibama, Esaus hustru, Anas datter. 19 Det var Esaus sønner, og det var deres stammehøvdinger; det var Edom. 20 Følgende var Horiten Seirs sønner, landets oprindelige befolkning: Lotan, Sjobal, Zibon, ana, 21 Disjon, Ezer og Risjon. Det var horiternes stammebøvdinger, Seirs sønner i Edoms land. 22 Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna. 23 Følgende var Sjobals sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam. 24 Følgende var Zibons sønner: Aja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varne kilder i ørkenen, da han vogtede sin fader Zibons æsler. 25 Følgende var anas børn: Disjon og Oholibama, Anas datter. 26 Følgende var Disjons sønner: Hemdan, Esjban, jitran og Keran. 27 følgende var Ezers sønner: bilhan, Zåvan og Akan. 28 følgende var risjons sønner: Uz og Aran. 29 følgende var Horiternes stammehøvdinger: høvdingerne Lotan, Sjobal, Zibon, Ana, 30 Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes stammehøvdinger efter deres stammer i Seirs land. 31 Følgende var de konger, der herskede i Edoms land, før israeliterne fik konger: 32 Bela, Beors søn, herskede i Edom; hans by hed Dinbaba. 33 Da Bela døde, blev Jobab, Zeras søn fra Bozra, konge i hans sted. 34 Da Jobab døde, blev Husjam fra temaniternes land konge i hans sted. 35 Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads søn, konge i hans sted; det var ham, der slog midjaniterne på Moabs slette; hans by hed avit. 36 Da hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted. 37 Da Samla døde, blev Sjaul fra Rehobot ved floden konge i hans sted. 38 Da Sjaul døde, blev Bål Hanan, Akbors søn, konge i hans sted. 39 Da Bål Hanan, Akbors søn, døde, blev hadar konge i hans sted; hans by hed Pau, og hans hustru hed Mehetabel, en datter af Matred, en datter af Mezahab. 40 Følgende var navnene på Esaus stammehøvdinger efter deres slægter, bosteder og navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibzar 43 Magdiel og Iram. Det var Edoms stammehøvdinger efter deres boliger i det land, de fik i eje. Det var Esau, Edoms fader.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV