1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Samuelsbog 13

1 Saul var....år ved sin tronbestigelse, og han herskede i....år over Israel. 2 Saul udvalgte sig 3000 mand af Israel; af dem var 2000 hos Saul i mikmas og i bjergene ved Betel, 1000 hos Jonatan i Gibea i Benjamin; resten af krigerne lod han gå hvertil sit. 3 Da fældede Jonatan filisternes foged i Geba. Det kom nu filisterne for øre, at hebræerne havde revet sig løs. Men Saul havde ladet støde i hornet hele landet over, 4 og hele Israel hørte, at Saul havde fældet filisternes foged, og at Israel havde vakt filisternes vrede. Og folket stævnedes sammen i Gilgal til at følge Saul, 5 men filisterne havde samlet sig til kamp mod Israel, 3000 stridsvogne, 6000 ryttere og fodfolk så talrigt som sandet ved havets bred, og de drog op og lejrede sig i Mikmas lige over for Bet-Aven. 6 Da Israels mænd skønnede, hvilken fare de var i thi folket blev trængt, skjulte folket sig i huler, jordhuller, klipperevner, gruber og cisterner 7 eller gik over Jordans vadesteder til Gads og Gileads land. Men Saul var endnu i Gilgal, og hele folket fulgte ham med frygt i sind. 8 Han ventede syv dage til den tid, Samuel havde fastsat; men Samuel kom ikke til Gilgal. Da folket så spredte sig og forlod Saul, 9 sagde han: »Bring brændofferet og takofrene hen til mig!« Så ofrede han brændofferet. 10 Men lige som han var færdig med at ofre brændofferet, se, da kom Samuel, og Saul gik ham i møde for at hilse på ham. 11 Da sagde Samuel: »Hvad har du gjort!« Saul svarede: »Jeg så, at folket spredte sig og forlod mig, men du kom ikke til den fastsatte tid, og filisterne samlede sig ved mikmas; 12 så tænkte jeg: nu drager filisterne ned til Gilgal imod mig, og jeg har endnu ikke vundet Herrens gunst; da tog jeg mod til mig og bragte brændofferet!« 13 Samuel sagde til Saul: »Tåbeligt har du handlet. Hvis du havde holdt den befaling, Herren din Gud gav dig, ville Herren nu have grundfæstet dit kongedømme over Israel til evig tid; 14 men nu skal dit kongedømme ikke bestå. Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte, og ham har Herren kaldet til fyrste over sit folk, fordi du ikke holdt, hvad Herren bød dig!« 15 Derpå brød Samuel op og gik bort fra Gilgal; men den tilbageblevne del af folket drog op i følge med Saul for at støde til krigerne, og de kom fra Gilgal til Gibea i Benjamin. Da mønstrede Saul de folk, han havde hos sig, omtrent 600 Mand; 16 og Saul og hans søn Jonatan og de folk, de havde hos sig, lå i Geba i Benjamin, medens filisterne lå lejret i Mikmas. 17 Fra filisternes lejr drog så en skare ud i tre afdelinger for at plyndre; den ene afdeling drog i retning af Ofra til Sjualegnen, 18 den anden i retning af Bet Horon og den tredje i retning af den høj, som rager op over Zeboimdalen, ad ørkenen til. 19 Men der fandtes ingen smede i hele Israels land; thi filisterne havde tænkt, at hebræerne ellers kunne lave sig sværd og spyd; 20 derfor måtte hele Israel drage ned til filisterne for at få hvæsset deres plovjern, hakker, økser eller pigkæppe; 21 det kostede en pim at få slebet plovjem og hakker og en tredjedel sekel for økser og for at indsætte pig. 22 Således fandtes der, den dag slaget stod ved mikmas, hverken sværd eller spyd hos nogen af krigerne, som var hos Saul og Jonatan; kun Saul og hans søn Jonatan havde våben. 23 Filisternes forpost rykkede frem til Mikmaspasset.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV