1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 14

1 I Joahaz' søns, kong Joas af Israel, andet regeringsår blev amazja, Joas's søn, konge over Juda. 2 Han var fem og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede ni og tyve år i Jerusalem. Hans moder hed Jehoaddan og var fra Jerusalem. 3 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, om end ikke som hans fader David; han handlede ganske som sin fader Joas. 4 Hun forsvandt offerhøjene ikke. men folket blev ved med at ofre og tænde offerild på højene. 5 Da han havde sikret sig magten, lod han dem af sine folk dræbe, der havde dræbt hans fader kongen; 6 men mordernes børn lod han ikke ihjelslå, i henhold til hvad der står skrevet i Moses's lovbog, hvor Herren byder: »Fædre skal ikke lide døden for børns skyld, og børn skal ikke lide døden for fædres skyld. Men enhver skal lide døden for sin egen synd.« 7 Det var ham, der slog Edom i Saltdalen, 10.000 mand, og indtog Sela, og han kaldte det Jokte'el, som det hedder den dag i dag. 8 Ved den tid sendte Amazja sendebud til Jebus søn Joahaz's søn, kong Joas af Israel, og lod sige:. »Kom, lad os se hinanden under øjne!« 9 Men kong Joas af Israel sendte kong Amazja af Juda det svar: »Tidselen på Libanon sendte engang det bud til cederen på Libanon: giv min søn din datter til ægte! Men Libanons ville byr løb hen over tidselen og trampede den ned. 10 Du har slået Edom, og det har gjort dig overmodig; lad dig nu nøje med den ære og bliv, hvor du er! Hvorfor vil du udfordre ulykken og udsætte både dig selv og Juda for fald?« 11 Men Amazja ville intet høre. Så drog kong Joas af Israel ud, og han og kong Amazja af Juda så hinanden under øjne ved Bet Sjemesj i Juda; 12 Juda blev slået af Israel, og de flygtede hver til sit. 13 Men kong Joas af Israel tog Ahazjas søn Joas's søn. Kong Amazja af Juda, til fange ved Betsjemesj og førte ham til Jerusalem. Derpå nedrev han Jerusalems mur på en strækning af 400 alen, fra Efraimsporten til hjørneporten; 14 og han tog alt det guld og sølv og alle de kar, der fandtes i Herrens hus og i skatkammeret i kongens palads; desuden tog han gidsler og vendte så tilbage til Samaria. 15 Hvad der ellers er at fortælle om Joas, alt, hvad han udførte, og alle hans heltegerninger, og hvorledes han førte krig med kong Amazja af Juda, står jo optegoet i Israels kongers krønike. 16 Så lagde Joas sig til hvile hos sine fædre og blev jordet i Samaria hos Israels konger; og hans søn Jeroboam blev konge i hans sted. 17 Joas's søn, kong Amazja af Juda, levede endnu femten år, efter at Joahaz's søn, kong Joas af Israel, var død. 18 Hvad der ellers er at fortælle om Amazja, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 19 Da der stiftedes en sammensværgelse mod ham i Jerusalem, flygtede han til Lakisj; men der blev sendt folk efter ham til Lakisj, og de dræbte ham der. 20 Så løftede man ham op på heste, og han blev jordet i Jerusalem hos sine fædre i Davidsbyen. 21 Hele folket i Juda tog så Azarja, der dengang var seksten år gammel, og gjorde ham til konge i hans fader Amazjas sted. 22 Det var ham, der befæstede Elat og atter forenede det med Juda, efter at kongen havde lagt sig til hvile hos sine fædre. 23 I Joas's søns, kong Amazja af Judas, femtende regeringsår ble Jeroboam, Joas's søn, konge over Israel, og han herskede een og fyrretyve år i Samaria. 24 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og veg ikke fra nogen af de synder, Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. 25 Han tog Israels landområde tilbage fra egnen hen imod hamat og til arabasøen, efter det ord, Herren, Israels Gud, havde talet ved sin tjener, profeten Jonas, amittajs søn, fra Gat-hefer. 26 Thi Herren havde set Israels bitre kvide, hvorledes de reves bort alle som een, fordi Israel ikke havde nogen hjælper; 27 og Herren havde ikke talet om, at han ville udslette Israels navn under himmelen, derfor frelste han dem ved Jeroboam, Joas's søn. 28 Hvad der ellers er at fortælle om Jeroboam, alt, hvad han udførte, og hans heltegerninger, hvorledes han førte krig, og hvorledes han tog Damaskus og hamat til bage til Israel, står jo optegnet i Israels kongers krønike. 29 Så lagde Jeroboam sig til hvile hos sine fædre og blev jordet i Samaria hos Israels konger; og hans søn Zekarja blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV