1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 17

1 I kong Akaz af Judas tolvte regeringsår blev Hosea, Elas søn, konge i Samaria over Israel, og han herskede ni år. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, dog ikke som de konger i Israel, der var før ham. 3 Mod ham drog assyrerkongen Salmanassar op, og Hosea underkastede sig og svarede ham skat. 4 Men siden opdagede assyrerkongen, Athosea var ved at stifte en sammensværgelse, idet han sendte sendebud til kong So af Ægypten og ikke mere svarede assyrerkongen den årlige skat. Så berøvede assyrerkongen ham friheden og lod ham kaste i fængsel. 5 Assyrerkongen drog op og besatte hele landet; han rykkede frem mod Samaria og belejrede det i tre år; 6 og i hoseas niende regeringsår indtog assyrerkongen Samaria, bortførte Israel til Assyrien og lod dem bosætte sig i Hala, ved Habor, Gozans flod, og i Mediens byer. 7 Således gik det, fordi israeliterne syndede mod Herren deres Gud, der havde ført dem op fra Ægypten og udfriet dem af ægypterkongen Faraos hånd, og fordi de frygtede andre guder; 8 de fulgte de folkeslags skikke, som Herren havde drevet bort foran israeliterne, og de kongers skik, som Israel havde indsat; 9 og israeliterne udtænkte utilbørlige ting mod Herren deres Gud og byggede sig offerhøje i alle deres byer, lige fra vagttårnene til de befæstede byer; 10 de rejste sig stenstøtter og Asjerastøtter på alle høje steder og under alle grønne træer 11 Og tændte offerild der på alle høje ligesom de folkeslag, Herren havde ført bort foran dem, og øvede onde ting, så at de krænkede Herren; 12 de dyrkede afgudsbillederne, skønt Herren havde sagt: »Det må I ikke gøre!« 13 Og Herren advarede Israel og Juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sagde: »Vend om fra eders onde færd og hold mine bud og anordninger i nøje overensstemmelse med den lov, jeg pålagde eders fædre og kundgjorde eder ved mine tjenere profeterne!« 14 Men de ville ikke høre; de gjorde sig halsstarrige som deres fædre, der ikke stolede på Herren deres Gud; 15 de lod hånt om hans anordninger og den pagt, han havde sluttet med deres fædre, og om de vidnesbyrd, han havde givet dem, og de holdt sig til tomhed, så de blev til tomhed, og efterlignede folkeslagene rundt om dem, skønt Herren havde pålagt dem ikke at gøre som de; 16 de sagde sig løs fra Herren deres Guds bud og lavede sig støbte billeder, to tyrekalve; de lavede sig også Asjerastøtter, tilbad hele himmelens hær og dyrkede Ba'al: 17 de lod deres sønner og døtre gå igennem ilden, drev spådomskunster og sandsigeri og solgte sig til at gøre, hvad der er ondt i Herrens øjne, så de krænkede ham. 18 Derfor blev Herren såre fortørnet på Israel og drev dem bort fra sit åsyn, så der ikke blev andet end Judas stamme tilbage. 19 Men heller ikke Juda holdt Herren deres Guds bud, men fulgte de skikke, Israel havde indført. 20 Derfor forkastede Herren bele Israels slægt, ydmygede dem, ga dem til pris for røvere og stødte dem til sidst bort fra sit åsyn. 21 Thi da Israel havde revet sig løs fra Davids hus og gjort Jeroboam, Nebats søn, til konge, drog denne Israel bort fra Herren og forledte dem til en stor synd; 22 og israeliterne vandrede i alle de synder, Jeroboam havde begået, og veg ikke derfra, 23 så at Herren til sidst drev Israel bort fra sit åsyn, som han havde sagt ved alle sine tjenere profeterne; og Israel måtte vandre bort fra sit land til Assyrien, hvor det er den dag i dag. 24 Derefter lod assyrerkongen folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat og Sefarvajim komme og bosætte sig i Samarias byer i stedet for israeliterne; og de tog Samaria i besiddelse og bosatte sig i byerne. 25 Men den første tid de boede der, frygtede de ikke Herren; derfor sendte Herren løver iblandt dem, som dræbte dem. 26 Da sendte de assyrerkongen det bud: »De folk, du førte bort fra deres hjem og lod bosætte sig i Samarias byer, ved ikke, hvorledes landets Gud skal dyrkes; derfor har han sendt løver imod dem, og de dræber dem, fordi de ikke ved, hvorledes landets Gud skal dyrkes!« 27 Og assyrerkongen bød: »Lad en af de præster, jeg førte bort derfra, drage derhen, lad ham drage hen og bosætte sig der og lære dem, hvorledes landets Gud skal dyrkes!« 28 Så kom en af de præster, de havde ført bort fra Samaria, og bosatte sig i Betel, og han lærte dem, hvorledes de skulle frygte Herren. 29 Men hvert folk gav sig til at lave sig sin egen Gud og stillede ham op i offerhusene på højene, som samaritanerne havde opført, hvert folk i sin by, hvor de havde bosat sig; 30 folkene fra Babel lavede Sukkot-Benot, folkene fra Kuta Nergal, folkene fra Hamat Asjima, 31 Avvijiterne Nibhaz og Tartak, og Sefarviterne brændte deres børn til ære for Adrammelek og Anammelek, Sefarvajims guder. 32 Men de frygtede også Herren og indsatte folk at deres egen midte til præstr vedofferhøjene, og disse ofrede for dem i offerhusene på højene. 33 De frygte de Herren, men dyrkede også deres egne guder på de folkeslags vis, de var ført bort fra. 34 Endnu den dag i dag følger de deres gamle skikke. De frygtede ikke Herren og handlede ikke efter de anordninger og lovbud, de havde fået, eller efter den lov og det bud, Herren havde givet Jakobs sønner, han, hvem han gav navnet Israel. 35 Og Herren havde sluttet en pagt med dem og givet dem det bud: »I må ikke frygte andre guder eller tilbede dem, ikke dyrke dem eller ofre til dem; 36 men Herren, som førte eder ud af Ægypten med vældig kraft og udstrakt arm, ham skal I frygte, ham skal I tilbede, og til ham skal I ofre! 37 De anordninger og lovbud, den lov og det bud, han har opskrevet for eder, skal I omhyggeligt holde til alle tider, og I må ikke frygte andre guder! 38 Den pagt, han har sluttet med eder, må I ikke glemme, og I må ikke frygte andre guder; 39 men Herren eders Gud skal I frygte, så vil han fri eder af alle eders fjenders hånd!« 40 dog ville de ikke høre, men blev ved at handle som før. 41 Således frygtede disse folkeslag Herren, men dyrkede tillige deres udskårne billeder; og deres børn og børnebørn gør endnu den dag i dag som deres fædre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV