1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 6

1 Men Herren svarede Moses: »Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved Farao! Med magt skal han blive tvunget til at lade dem rejse, og med magt skal han blive tvunget til at drive dem ud af sit land!« 2 Gud talede til Moses og sagde til ham: »Jer er Herren! 3 For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig som Gud den almægtige, men under mit navn Herren gav jeg mig ikke til kende for dem. 4 Eftersom jeg har oprettet min pagt med dem om at skænke dem Kana'ans land, deres udlændigheds land, hvor de levede som fremmede, 5 har jeg nu hørt israeliternes klageråb over, at ægypterne holder dem i trældon, og jeg er kommet min pagt i hu. 6 Derfor skal du sige til israeliterne: jeg er Herren, og jeg vil udfri eder fra det trællearbejde, ægypterne har pålagt eder, og frelse eder fra deres trældom og udløse eder med udrakt arm og med vældige straffedomme; 7 og så vil jeg antage eder som mit folk og være eders Gud, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud, som udfrier eder fra ægypternes trællearbejde; 8 og jeg vil føre eder til det land, jeg har svoret at ville skænke Abraham, Isak og Jakob, og give eder det i eje. Jeg er Herren!« 9 Moses kundgjorde nu dette for israeliterne; men de hørte ikke på Moses, dertil var deres modløshed for stor og deres trællearbejde for hårdt 10 Da talede Herren til Moses og sagde: 11 »Gå hen og sig til Farao, Ægyptens konge, at han skal lade israeliterne drage ud af, sit land!« 12 Men Moses sagde for Herrens åsyn: »Israeliterne har ikke hørt på mig, hvor skulle da Farao gøre det, tilmed da jeg er uomskåren på læberne?« 13 Da talede Herren til Moses og Aron og sendte dem til Farao, Ægyptens konge, for at føre israeliterne ud af Ægypten. 14 Følgende var overhovederne for deres fædrenehuse: Rubens, Israels førstefødtes, sønner var: Hanok, Pallu, Hezron og Harmi; det er Rubens slægter. 15 Simeons. Sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Kana'anæerkvindens søn Sjaul; det er Simeons slægter. 16 Følgende er navnene på Levis sønner efter deres nedstamning: Gerson, Kehat og Merari. Levis levetid var 137 år. 17 Gersons sønner var Libni og Sjimi efter deres slægter. 18 Hehats sønner var Amram, Jizhar, Hebon og Uzziel. Hehats levetid var 133 år. 19 Meraris sønner var mali og musji. Det er Levis slægter efter deres nedstamning. 20 Amram tog sin faster jokebed til ægte; og hun fødte ham Aron og Moses. Amrams levetid var 137 år. 21 Jizhars sønner var Hora, Nefeg og Zikri. 22 Uzziels sønner var Misjael, Elzafan og Sitri. 23 Aron tog Amminadabs datter, Nahasjons søster Elisjeba til ægte; og hun fødte ham Nadab, Abibu, Eleazarog Itamar. 24 Koras sønner var Assir, Elkana og Abiasaf; det er Koraiternes slægter. 25 Arons søn Eleazar tog en at Putiels døtre til ægte; og hun fødte ham Pinehas. Det er overhovederne for leviternes fædrenehuse efter deres slægter. 26 Det var Aron og Moses, som Herren sagde til: »Før israeliterne ud af Ægypten, hærafdeling for hærafdeling!« 27 Det var dem, der talte til Farao, Ægyptens konge, om at føre israeliterne ud af Ægypten, Moses og Aron. 28 Dengang Herren talede til Moses i Ægypten, 29 talede Herren til Moses således: »Jeg er Herren! forkynd Farao, Ægyptens konge, alt, hvad jeg siger dig!« 30 Men Moses sagde for Herrens åsyn: »Se, jeg er uomskåren på læberne, hvorledes skulle da Farao ville høre på mig?«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV