1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Fjerde Mosebog 3

1 Følgende var Arons og Moses's efterkommere, på den tid Herren talede på Sinaj bjerg. 2 Navnene på Arons sønner var følgende: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar; 3 det var navnene på Arons sønner, de salvede præster, som indsattes til præstetjeneste. 4 Men Nadab og Abihu døde for Herrens åsyn, da de frembar fremmed ild for Herrens åsyn i Sinaj ørken, og de havde ingen sønner. Således kom Eleazar og Itamar til at gøre præstetjenest: for deres fader Arons åsyn. 5 Herren talede til Moses og sagde: 6 lad Levis stamme træde frem og stil dem frem for præsten Aron, for at de kan gå ham til hånde. 7 De skal tage vare på, hvad han og hele menigheden har at varetage foran åbenbaringsteltet, og således udføre arbejdet ved boligen, 8 og de skal tage vare på alle åbenbaringsteltets redskaber og på, hvad israeliterne har at varetage, og således udføre arbejdet ved boligen. 9 Altså skal du overgive Aron og hans sønner leviterne; de er ham overgivet som gave fra israeliterne. 10 Men Aron og hans sønner skal du sætte til at tage vare på deres præstetjeneste; enhver lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide døden. 11 Herren talede til Moses og sagde: 12 Se, jeg har selv udtaget leviterne af israelitternes midte i stedet for alt det førstefødte, der åbner moders liv hos israeliterne, og leviterne er blevet min ejendom; 13 thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i Israel, både af mennesker og dyr; mig Herren skal de tilhøre. 14 Herren talede til Moses i Sinaj ørken og sagde: 15 Du skal mønstre Levis sønner efter deres fædrenehuse, efter deres slægter; alle af mandkøn fra en måned og opefter skal du mønstre. 16 Da mønstrede Moses dem på Herrens bud, som der var ham pålagt. 17 Følgende var Levis sønner efter deres navne: Gerson, Kehat og merari. 18 Følgende var navnene på Gersons sønner efter deres slægter: Libni og Sjimi; 19 Hehats sønner efter deres slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel; 20 Mmeraris sønner efter deres slægter var: Mmali og Mmusji. Det var leviternes slægter efter deres fædrenehuse. 21 Fra Gerson nedstammede libniternes og Sjimiternes slægter; det var Gersoniternes slægter. 22 De, som mønstredes af dem, da alle af mandkøn fra en måned og opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7500. 23 Gersoniternes slægter havde deres lejrplads bag ved boligen mod vest. 24 Øøverste for Gersoniternes fædrenehus var Eeljasar, Llaels søn. 25 Gersoniterne havde ved åbenbaringsteltet at tage vare på selve boligen og teltdækket, dets dække, forhænget for åbenbaringsteltets indgang, 26 forgårdens omhæng, forhænget for indgangen til forgården, der omgav boligen og alteret, og dens teltreb, alt arbejdet dermed. 27 Fra Kehat nedstammede amramiternes, jizhariternes, hebroniternes og Uzzieliternes slægter; det var kehatiternes slægter. 28 De, der mønstredes af dem, da alle af mandkøn fra en måned og opefter blev optalt, udgjorde 8600, som tog vare på, hvad der var at varetage ved helligdommen. 29 Kehatiternes slægter havde deres lejrplads ved boligens sydside. 30 øverste for kehatiternes slægters fædrenehus var Elizafan, Uzziels søn. 31 De havde at tage vare på arken, bordet, lysestagen, altrene, helligdommens redskaber, som brugtes ved tjenesten, og forhænget med dertil hørende arbejde. 32 Øverste over leviternes øverster vareleazar, præsten Arons søn, som havde tilsyn med dem, der tog vare på, hvad der var at varetage ved helligdommen. 33 Fra Merari nedstammede maliternes og musjiternes slægter; det var meraris slægter. 34 De, som mønstredes af dem, da alle af mandkøn fra en måned og opefter blev optalt, udgjorde 6200. 35 Øverste for meraris slægters fædrenehus var Zuriel, Abibajils søn. De havde deres lejrplads ved boligens nordside. 36 Merariterne var sat til at tage vare på boligens brædder, tværstænger, piller og fodstykker, alle dens redskaber og alt det dertil hørende arbejde, 37 pillerne til forgården, som var rundt om den, med fodstykker, pæle og reb. 38 Foran boligen, på åbenbaringsteltets forside mod øst, havde Moses, Aron og hans sønner deres lejrpladser, og de tog vare på alt det, israeliterne havde at varetage ved boligen. Enhver lægmand, der trængte sig ind i det, måtte lide døden. 39 De mønstrede af leviterne, de, som Moses og Aron mønstrede på Herrens bud efter deres slægter, alle af mandkøn fra en måned og opefter, udgjorde i alt 22 000. 40 Herren sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af mandkøn blandt israeliterne fra en måned og opefter og optage tallet på deres navne. 41 Så skal du udtage leviterne til mig Herren i stedet for alle israelitternes førstefødte og ligeledes leviternes kvæg i stedet for alt det førstefødte af israelitternes kvæg. 42 Og Moses mønstrede, som Herren havde pålagt ham, alle israelitternes førstefødte; 43 og da navnene på dem fra en måned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22 273. 44 Derpå talede Herren til Moses og sagde: 45 Tag leviterne i stedet for alle israelitternes førstefødte og ligeledes leviternes kvæg i stedet for deres kvæg, så at leviterne kommer til at tilhøre mig Herren. 46 Men til udløsning af de 273, hvormed antallet af israelitternes førstefødte overstiger leviternes antal, 47 skal du tage fem sekel for hvert hoved, efter hellig vægt skal du tage dem, tyve Gera på en sekel; 48 og pengene skal du give Aron og hans sønner som udløsning for de overskydende. 49 Da tog Moses løsepengene af de overskydende, dem, der ikke var udløst ved leviterne; 50 af israelitternes førstefødte tog han pengene, 1365 sekel efter hellig vægt. 51 Og Moses gav Aron og hans sønner løsepengene efter Herrens bud, som Herren havde pålagt Moses.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV