1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Daniels bog 4

1 Kong Nebukadnezar til alle folk: Der bor på hele jorden: Fred være med eder i rigt mål! 2 De tegn og undere, den højeste Gud har øvet imod mig, finder jeg for godt at kundgøre. 3 Hvor store er dog hans tegn, hvor vældige dog hans undere! Hans rige er et evigt rige, hans herredømme fra slægt til slægt. 5 Men da skuede jeg et drømmesyn, og det slog mig med rædsel, og tankebilleder på mit leje og mit hoveds syner forfærdede mig. 4 Jeg, Nebukadnezar, levede tryg i mit slot og livsglad i mit palads. 6 Derfor påbød jeg, at alle Babels vismænd skulle føres frem for mig, for at de skulle tyde mig drømmen. 7 Så kom drømmetyderne, manerne, kaldæerne og stjernetyderne ind, og jeg sagde dem drømmen, men de kunne ikke tyde mig den. 8 Men til sidst trådte Daniel, som har fået navnet Beltsazzar efter min Guds navn, og I hvem hellige guders ånd er, frem for mig, og jeg sagde ham drømmen: 9 Beltsazzar, du øverste for drømmetyderne, I hvem jeg ved, at hellige guders ånd er, og hvem ingen hemmelighed er for svar! Hør, hvad jeg så i drømme, og tyd mig det! 10 Dette var mit hoveds syner på mit leje: Jeg skuede, og se, et træ stod midt på jorden, og det var såre højt. 11 Træet voksede og blev vældigt, dets top nåede himmelen, og det sås til jordens ende; 12 dets løv var fagert, dets frugter mange, så der var føde til alle derpå; under det fandt markens dyr skygge, i dets grene boede himmelens fugle, og alt kød fik næring deraf. 13 Og videre skuede jeg i mit hoveds syner på mit leje, og se, en vægter, en hellig, kom ned fra himmelen. 14 Han råbte med høj røst: »Fæld træet, hug grenene af, afriv løvet og spred frugterne; dyrene skal fly fra deres bo derunder og fuglene fra dets grene! 15 Dog skal I lade stubben med rødderne blive i jorden, men bundet med en kæde af jern og kobber i markens græs; af himmelens dug skal han vædes, og som dyrene skal han æde markens urter; 16 hans menneskehjerte skal fratages ham og et dyrehjerte gives ham, og syv tider skal gå hen over ham. 17 Således er det fastsat ved vægternes råd, og ved de helliges bud er sagen afgjort, for at de levende må sande, at den højeste er herre over menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil, og ophøje den ringeste blandt menneskene til hersker over det!« 18 Det var dette drømmesyn, som jeg, kong Nebukadnezar, skuede, og du, Beltsazzar, tyd mig det! Thi ingen af mit riges vismænd kan tyde mig det; du derimod evner det, thi i dig bor hellige guders ånd. 19 Så stod Daniel, som havde fået navnet Beltsazzar, en stund rædselslagen, og hans tanker forfærdede ham. Men kongen tog til orde og sagde: Beltsazzar, lad ikke drømmen og dens udtydning forfærde dig!« men Beltsazzar svarede: »Herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens udtydning dine avindsmænd! 20 Det træ, du så, og som voksede og blev vældigt, så toppen nåede himmelen og det sås over hele jorden, 21 hvis løv var fagert, og hvis frugter var mange, det, som alle fik næring af, under hvilket markens dyr fandt bo, og i hvis grene himmelens fugle byggede rede, 22 det er dig selv, o konge, som er blevet stor og mægtig, hvis storhed er vokset, så den når himmelen, og hvis herredømme rækker til jordens ende. 23 Og når kongen så, at en vægter, en hellig, steg ned fra himmelen og bød: Fæld træet og ødelæg det! Dog skal I lade stubben med rødderne blive i jorden, men bundet med en kæde af jern og kobber i markens græs; af himmelens dug skal han vædes, og med markens dyr skal han dele lod, indtil syv tider er gået hen over ham 24 så betyder det, o konge, og det er den højestes råd, som er udgået over min herre kongen: 25 Du skal udstødes af menneskenes samfund og bo hlandt markens dyr; urter skal du have til føde som kvæget, og af himmelens dug skal du vædes; og syv tider skal gå hen over dig, til du skønner, at den højeste er herre over menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil. 26 Men når der blev givet påbud om at levne træets stub med rødderne, så betyder det, at dit rige atter skal blive dit, så snart du skønner, at himmelen har magten. 27 Derfor, o konge, lad mit råd være dig til behag. Gør ende på dine synder med retfærd og på dine misgerninger med barmhjertighed mod de fattige, om din lykke måske kunne vare!« 28 Alt dette ramte nu kong Nebukadnezar. 29 Tolv måneder senere, da kongen vandrede på taget af det kongelige palads i Babel, 30 udbrød han: »er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til kongesæde ved min vældige magt, min herlighed til ære?« 31 Men før kongen endnu havde talt ud, lød en røst fra himmelen: »Det gives dig til kende, kong Nebukadnezar, at dit kongedømme er taget fra dig! 32 Af menneskenes samfund skal du udstødes og bo blandt markens dyr; urter skal du have til føde som kvæget; og syv tider skal gå hen over dig, til du skønner, at den højeste er herre over menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil!« 33 I samme stund fuldbyrdedes ordet på Nebukadnezar; han blev udstødt af menneskenes samfund og åd græs som kvæget, og hans legeme vædedes af himmelens dug, til hans hår blev langt som ørnefjer og hans negle som fuglekløer. 34 Men da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine øjne til himmelen og fik min forstand igen, og jeg priste den højeste og lovede og ærede ham, som lever evindelig, hvis herredømme er evigt, og hvis rige står fra slægt til slægt. 35 Alle, som bor på jorden, er for intet at regne; han handler efter sit tykke med himmelens hær og med dem, som bor på jorden, og ingen kan holde hans hånd tilbage og sige til ham: »hvad gør du?« 36 I samme stund fik jeg min forstand igen; jeg fik også min herlighed og glans igen, mit rige til ære; mine rådsherrer og stormænd søgte mig, jeg blev genindsat i mit rige, og endnu større magt blev mig givet. 37 Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, himmelens konge: Alle hans gerninger er sandhed, hans veje retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV