1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Josuabogen 12

1 Følgende to konger i landet blev overvundet af israeliterne og deres land taget i besiddelse af dem, landet østen for Jordan fra arnonfloden til Hermonbjerget og hele Arabalavningens østre del: 2 Amoriterkongen Sibon, som boede i Hesjbon og herskede fra aroer ved arnonflodens bred og fra midten af floddalen over halvdelen af Gilead indtil Jabbokfloden, der er ammoniternes grænse, 3 og over arabalavningen indtil Kionerotsøens østside og Arabahavets, Salthavets, østside hen imod Bet-Jesjimot og længere syd på hen imod egnen ved foden af pisgas skrænter; 4 og kong og af Basan. som hørte til dem, der var tilbage af refaiterne, og boede i Asjtarot og Edrei 5 Og herskede over Hermonbjerget, Salka og hele Basan indtil gesjuriternes og ma'atiternes landemærke og over halvdelen af Gilead indtil kong Sihon af Hesjbons landemærke. 6 Herrens tjener Moses og israeliterne havde overvundet dem, og Herrens tjener Moses havde givet Rubeniterne, gaditerne og Manasses halve stamme landet i eje. 7 Følgende konger i landet blev overvundet af Josua og israeliterne hinsides Jordan, på vestsiden, fra ba'al Gad i dalen ved Libanon til det nøgne bjergdrag, som højner sig mod Seir, og deres land givet Israels stammer i eje af Josua efter deres afdelinger, 8 i bjerglandet, i lavlandet, i arabalavningen, på skråningerne, i ørkenen og i Sydlandet, hetiterne, amoriterne, kana'anæerne, perizziterne, hivviterne og jebusiterne: 9 kongen i Jeriko een; kongen i Aj ved Betel een; 10 kongen i Jerusalem een; kongen i Hebron een; 11 kongen i Jarmut een; kongen i Lakisj een; 12 kongen i Eglon een; kongen i Gezer een; 13 kongen i debir een; kongen i geder een; 14 kongen i horma een; kongen i arad een; 15 kongen i Libna een; kongen i adullam een; 16 kongen i Makkeda een; kongen i Betel een; 17 kongen i tappua een; kongen i hefer een; 18 kongen i Afek een; kongen i Lassjaron een; 19 kongen i Madon een; kongen i Hazor een; 20 kongen i Sjimron Meron een; kongen i Aksjaf een; 21 kongen i Ta'anak een; kongen i megiddo een; 22 kongen i kedesj een; kongen i Jokneam ved Karmel een; 23 kongen i dor ved højdedraget dor een; kongen over folkene i galilæa een; 24 kongen i Tirza een; tilsammen en og tredive konger.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV