1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Judas brev 1

1 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs broder, sender hilsen til de kaldede, som er optaget i Gud Faders kærlighed og bevaret for Jesus Kristus: 2 Barmhjertighed og fred og kærlighed blive eder stadig rigere til del! 3 I elskede! nu mens jeg er ivrigt optaget af at skrive til jer om vor fælles frelse, ser jeg mig nødsaget til i et brev at formane jer til at stride for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet de hellige. 4 Thi der har indsneget sig nogle mennesker, om hvem det allerede for længe siden er skrevet, at de skulle rammes af denne dom: de er ugudelige, folk, som misbruger vor Guds nåde til løsagtighed og fornægter vor eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5 Skønt I en gang for alle har fået kundskab om det alt sammen, vil jeg minde jer om, at da Herren havde frelst sit folk ud af Ægyptens land, tilintetgjorde han dog senere dem, der ikke troede; 6 og de engle, som ikke varetog deres høje hverv, men forlod deres bolig, har han holdt forvaret med evige lænker i mørket indtil dommen på den store dag. 7 Ligeledes er Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen, sat til et advarende eksempel, idet de lider straf i evig ild. 8 Dog gør disse drømmere det samme: de besmitter kødet, foragter Herrens værdighed og spotter høje englemagter. 9 Ærkeengelen Mikael derimod vovede ikke at udtale nogen spottende dom, dengang han tvistedes og skiftede ord med Djævelen om Moses' lig; han sagde kun: »Herren straffe dig!« 10 Men disse mennesker spotter alt det, de ikke kender til; og alt det, de af naturen på fornuftløse dyrs vis ved besked om, det ødelægger de sig selv med. 11 Ve dem! thi de er slået ind på Kains vej, og de har styrtet sig i Bileams vildfarelse for vindings skyld, og de er gået til grunde ved en genstridighed som Koras. 12 Det er dem, der er skampletterne ved jeres kærlighedsmåltider, idet de uden undseelse frådser med og gør sig selv til gode; de er vandløse skyer, som drives forbi af vinden; de er træer i senhøst, dog uden frugt, to gange døde, oprykkede med rode; 13 vilde havbølger, der skummer over med deres egne skændselsgerninger; vildfarende stjerner; dem venter mørke og mulm til evig tid. 14 Dem var det også, Enok, Adams efterkommer i syvende led, profeterede om og sagde: »Se, Herren kommer med sine hellige titusinder 15 for at holde dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle de ugudeligheds gerninger, de har øvet, og for alle de formastelige ord, de har talt imod ham, de ugudelige syndere!« 16 Det er dem, som altid knurrer og klager over deres skæbne, alt imens de vandrer efter deres lyster. Og samtidig med at de for fordels skyld smigrer folk, fører de overmodige ord i munden. 17 Men I, mine elskede, skal mindes de ord, som blev forudsagt af vor Herres Jesu Kristi apostle; 18 de sagde jo til jer: »I de sidste tider skal der komme spottere, som lever efter deres ugudelige lyst« 19 Det er dem, som volder splittelser, »sjælelige«, uden Ånd. 20 Men I, mine elskede, opbyg jer selv på jeres højhellige tro, bed i Helligånden. 21 bevar jer selv i Guds kærlighed, medens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus i sin barmhjertighed vil føre jer til evigt liv. 22 Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod: dem, der tvivler; 23 frels dem, riv dem ud af ilden! Men der er andre, som I skal være barmhjertige imod med frygt, så I afskyer endog den kjortel, som er besmittet af kødet«. 24 Men ham, der har magt til at bevare jer fra fald og fremstille.jer dadelfri for sin herlighed i fryd, 25 den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham tilhører ære og majestæt, vælde og magt, for alle tider, og nu og i alle evigheder! Amen
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV