1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Kolossenserbrevet 1

1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus 2 sender hilsen til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus: Nåde være med eder og fred fra Gud vor Fader! 3 Vi takker altid Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer, 4 da vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og den kærlighed, som I har til alle de hellige, 5 på grund af det håb, som ligger rede til jer i Himlene. Om det har I allerede tidligere hørt gennem sandhedens ord, det evangelium, 6 der er kommet til jer, ligesom det også i hele verden bærer sin frugt og vokser sin vækst, som det har gjort også hos jer lige fra den dag, da I hørte det og lærte Guds nåde at kende, som den i sandhed er. 7 Således bar I jo lært af Epafras, vor elskede medtjener, som er jer en tro Kristi tjener; 8 det er også ham, der har fortalt os om jeres kærlighed i Ånden. 9 Derfor har vi, fra den dag vi hørte det, heller ikke holdt op at bede for jer og ønske at I må blive fyldte af indsigt i Guds vilje med al visdom og åndelig forståelse, 10 så I kan vandre Herren værdigt, i alle måder ham til behag, idet I bærer frugt og vokser i al god gerning ved erkendelsen af Gud 11 og styrkes med al styrke efter hans herligheds vælde til al udholdenhed og tålmodighed med glæde 12 og takker Faderen, som gjorde jer skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset, 13 han, som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede Søns rige. 14 I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse; 15 og han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al skabningen; 16 thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham; 17 og han er før alt, og alt består ved ham; 18 Han er hovedet for legemet, kirken; han er begyndelsen, førstefødt af de døde, for at han skulle være den ypperste blandt alle; 19 thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham 20 og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors. 21 Også jer, som engang var fremmede for ham og fjendske af sind i jeres onde gerninger, 22 har han nu forligt i sit jordiske legeme ved døden for at fremstille jer hellige og uden dadel og anklage for sit åsyn, 23 så sandt I bliver i troen, grundfæstede og faste, uden at lade jer rokke fra det håb, der skænkes i det evangelium, I har hørt, og som er prædiket for enhver skabning under himmelen, det, som jeg Paulus er blevet tjener for. 24 Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der mangler af Kristus-trængsler, udfylder jeg i mit kød til bedste for hans legeme, kirken. 25 Thi dens tjener er jeg blevet ifølge den husholdergerning fra Gud, som blev mig givet, at jeg overalt skal forkynde jer Guds ord, 26 den hemmelighed, der har været skjult igennem alle tider og slægter, men nu er blevet åbenbaret for hans hellige; 27 for dem ville Gud kundgøre, hvilken rigdom på herlighed denne hemmelighed rummer blandt hedningerne, nemlig Kristus i jer, herlighedens håb. 28 Ham forkynder vi, idet vi påminder ethvert menneske og lærer ethvert menneske med al visdom, for at vi kan fremstille ethvert menneske som fuldkomment i Kristus. 29 Det er også det, jeg arbejder og kæmper for med hans kraft, som virker mægtigt i mig.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV