1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Mattæusevangeliet 1

1 Jesu Kristi, Davids søns, Abrahams søns stamtavle. 2 Abraham blev fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans brødre. 3 Juda blev med Tamar fader til Perez og Zera. Perez blev fader til Hezron, Hezron til Ram, 4 Ram til Amminadab, Amminadab til Nahasjon og Nahasjon til Salmon. 5 Salmon blev med Rahab fader til Boaz. Boaz blev med Rut fader til Obed. Obed blev fader til Isaj, 6 og Isaj til kong David. David blev med Urias' hustru fader til Salomon. 7 Salomon blev fader til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asa, 8 Asa til Josafat, Josafat til Joram, Joram til Uzzia, 9 Uzzia til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Ezekias, 10 Ezekias til Manasse, Manasse til Amon og Amon til Josias. 11 Josias blev fader til Jekonja og hans brødre på den tid, da bortførelsen til Babylon fandt sted. 12 Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja fader til Sjealtiel, Sjealtiel til Zerubbabel, 13 Zerubbabel til Abiud, Abiud til Eljakim, Eljakim til Azor, 14 Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, 15 Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob 16 og Jakob til Josef, Marias mand. Af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus. 17 Altså er der i alt fra Abraham indtil David fjorten slægtled, og fra David indtil bortførelsen til Babylon fjorten slægtled, og fra bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten slægtled. 18 Med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Hans moder, Maria, var trolovet med Josef; men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden. 19 Nu var Josef, hendes mand, retsindig og ville ikke bringe skam over hende; derfor havde han i sinde at skille sig fra hende i stilhed. 20 Mens han tænkte på dette, se, da viste en Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn! frygt ikke for at hjemføre Maria som din hustru; thi det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. 21 Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.« 22 Alt dette skete, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten der siger: 23 »Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel (det betyder: Gud med os). 24 Da nu Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og hjemførte hende som sin hustru. 25 Og han kendte hende ikke, før end hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV