1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Nehemias bog 10

1 Den beseglede skrivelse er underskrevet af: statholderen nehemias, Hakaljas Søn, og Zidkija, 2 Seraja, Azarja, Jirmeja, 3 Pasjhur, Amarja, Malkija, 4 Hattusj, Sjebanja, Malluk, 5 Harim, Meremot, Obadja, 6 Daniel, Ginneton, Baruk, 7 Mesjullam, Abija, Mijjamin, 8 Ma'azja, Bilgaj og Sjemaja det var Præsterne. 9 Leviterne Jesua, Azanjas søn, Binnuj af Henadads Sønner, Kadmiel 10 og deres brødre Sjebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11 Mika, Rehob, Hasjabja, 12 Zakkur, Sjerebja, Sjebanja, 13 Hodija, Bani og Beninu. 14 Folkets overhoveder Par'osj, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 15 Bunni Azgad, Bebaj, 16 Adonija, Bigvaj, Adin, 17 Ater, Hizkija, Azzur, 18 Hodija, Hasjum, Bezaj, 19 Harif, Anatot, Nebaj, 20 Magpiasj, Mesjullam, Hezir, 21 Mesjezab'el, Zadok Jaddua, 22 Pelatja, Hanan, Anaja, 23 Hosea, Hananja, Hassjub, 24 Hallohesj, Pilha, Sjobek, 25 Rehum, Hasjabna, Ma'aseja, 26 Ahija, Hanan, Anan, 27 Malluk, Harim og Ba'ana. 28 Og det øvrige folk, præsterne, leviterne, dørvogterne, sangerne, tempeltrællene og alle de, der har skilt sig ud fra hedningerne for at holde sig til Guds lov, med deres hustruer, sønner og døtre, for så vidt de har forstand til at fatte det, 29 slutter sig til deres højere stående brødre og underkaster sig forbandelsen og eden om at ville følge Guds lov, der er givet os ved Guds tjener Moses, og overholde og udføre alle Herrens, vor herres, bud, bestemmelser og anordninger: 30 Vi vil ikke give hedningerne i landet vore døtre eller tage deres døtre til hustruer for vore sønner; 31 vi vil ikke på sabbaten eller nogen helligdag købe noget af hedningerne i landet, når de på sabbaten kommer med deres varer og al slags korn og falbyder det; vi vil hvert syvende år lade landet ligge hen og give afkald på enhver fordring; 32 vi vil påtage os en årlig skat på en tredjedel sekel til tjenesten i vor Guds hus, 33 til skuebrødene, det daglige afgrødeoffer, det daglige brændoffer, ofrene på sabbaterne, nymånedagene og højtiderne, helligofrene og syndofrene til soning for Israel og til alt arbejde ved vor Guds hus. 34 Hvad brænde der ydes, har vi, præsterne, leviterne og folket, kastet lod om at bringe til vor Guds hus, fædrenehus for fædrenehus, til fastsat tid år efter år for at skaffe ild på Herren vor Guds alter, som det er foreskrevet i loven. 35 Vi vil år for år bringe førstegrøden af vor jord og af alle frugttræer til Herrens hus, 36 og vi vil bringe det førstefødte af vore sønner og vort kvæg, som det er foreskrevet i loven, og det førstefødte af vort hornkvæg og småkvæg til vor Guds hus til præsterne, som gør tjeneste i vor Guds hus; 37 og førstegrøden af vort grovmel og af frugten af alle slags træer, af most og olie vil vi bringe til kamrene i vor Guds hus til præsterne og tienden af vore marker til leviterne. Leviterne samler selv tienden ind i alle de byer, hvor vi har vort agerbrug; 38 og præsten, Arons søn, er til stede hos leviterne, når de indsamler tienden; og leviterne bringer tiende af tienden til vor Guds hus, til forrådshusets kamre. 39 Thi israeliterne og Levis efterkommere bringer offerydelsen af kornet, mosten og olien til kamrene, hvor helligdommens kar og de tjenstgørende præster, dørvogterne og sangerne er. Vi vil således ikke svigte vor Guds hus.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV