1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Nehemias bog 9

1 Men på den fire og tyvende dag i samme måned samledes israeliterne under faste og i sørgedragt med jord på hovedet; 2 og de, der var af Israels slægt, skilte sig ud fra alle fremmede og trådte frem og bekendte deres synder og deres fædres misgerninger. 3 Så rejste de sig på deres plads, og der blev læst op af bogen med Herren deres Guds lov i en fjerdedel af dagen, og i en anden fjerdedel bekendte de deres synder og tilbad Herren deres Gud. 4 Og Jesua, Bani, Kadmiel, Sjebanja, Bunni, Sjerebja, Bani og Kenani trådte op på leviternes forhøjning og råbte med høj røst til Herren deres Gud; 5 og leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija, Sjebanja og Petaja sagde: »Stå op og lov Herren eders Gud fra evighed til evighed!« Da lovede de hans herlige navn, som er ophøjet over al lov og pris. 6 Derpå sagde Ezra: »Du, herre, er den eneste; du har skabt himmelen, himlenes himle med al deres hær, jorden med alt, hvad der er på den, havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle liv, og himmelens hær tilbeder dig. 7 Du er Gud Herren, der udvalgte Abram og førte ham bort fra Ur-kasdim og gav ham navnet Abraham; 8 og du fandt hans hjerte fast i troen for dit åsyn og sluttede pagt med ham om at give hans afkom kana'anæernes,hetiternes, amoriternes, perizziternes, jebusiternes og girgasjiternes land; og du holdt dit ord; thi du er retfærdig. 9 Og da du så vore fædres nød i Ægypten og hørte deres råb ved det Røde Hav, 10 udførte du tegn og undere på Farao og alle hans tjenere og alt folket i hans land, fordi du vidste, at de havde handlet overmodigt med dem. Og således skabte du dig et navn, som du har den dag i dag. 11 Du kløvede havet for deres øjne, så de vandrede midt igennem havet på tør bund, og dem, der forfulgte dem, styrtede du i dybet som sten i vældige vande. 12 I en skystøtte førte du dem om dagen og i en ildstøtte om natten, så den lyste for dem på vejen, de skulle vandre. 13 Du steg ned på Sinaj bjerg, du talede med dem fra himmelen og gav dem retfærdige lovbud og tilforladelige love, gode anordninger og bud. 14 Du kundgjorde dem din hellige sabbat og pålagde dem bud, anordninger og love ved din tjener Moses. 15 Du gav dem brød fra himmelen til at stille deres sult og lod vand springe ud af klippen til at slukke deres tørst. Og du bød dem drage hen og tage det land i besiddelse, som du med løftet hånd havde lovet dem. 16 Men vore fædre blev overmodige og halsstarrige og hørte ikke på dine bud; 17 de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i hovedet at vende tilbage til trældommen i Ægypten. Men du er forladelsens Gud, nådig og barmhjertig, langmodig og rig på miskundhed, og du svigtede dem ikke. 18 Selv da de lavede sig et støbt billede af en kalv og sagde: der er din Gud, som førte dig ud af Ægypten! Og gjorde sig skyldige i svare gudsbespottelser, 19 svigtede du dem i din store barmhjertighed ikke i ørkenen; skystøtten veg ikke fra dem om dagen, men ledede dem på vejen, ej heller ildstøtten om natten, men lyste for dem på vejen, de skulle vandre. 20 Du gav dem din gode ånd for at give dem indsigt og forholdt ikke deres mund din manna, og du gav dem vand til at slukke deres tørst. 21 I fyrretyve år sørgede du for dem i ørkenen, så de ingen nød led; deres klæder sledes ikke op, og deres fødder hovnede ikke. 22 Du gav dem riger og folkeslag; som du uddelte stykke for stykke. De tog kong Sihon af Hesjbons land og kong og af basans land i besiddelse. 23 Du gjorde deres børn talrige som himmelens stjerner og førte dem ind i det land, du havde lovet deres fædre, at de skulle komme ind i og tage i besiddelse; 24 og børnene kom og tog landet i besiddelse, og du underlagde dem landets indbyggere, kana'anæerne, og gav dem i deres hånd, både deres konger og folkene i landet, så de kunne handle med dem, som de fandt for godt. 25 De indtog befæstede byer og frugtbart land, og huse, fulde af alle slags goder, tog de i besiddelse og udhugne cisterner, vingårde, oliventræer og frugttræer i mængde; og de spiste sig mætte og blev fede og gjorde sig til gode med dine store rigdomme. 26 Men de var genstridige og satte sig op imod dig; de kastede din lov bag deres ryg, dræbte dine profeter, som talte dem alvorligt til for at lede dem tilbage til dig, og gjorde sig skyldige i svare gudsbespottelser. 27 Da gav du dem i deres fjenders hånd, og de bragte trængsel over dem. Men når de da i deres trængsel råbte til dig, hørte du dem i himmelen og sendte dem i din store barmhjertighed befriere, som friede dem af deres fjenders hånd. 28 Men når de fik ro, handlede de atter ilde for dit åsyn. Da overlod du dem i deres fjenders hånd, og de undertvang dem. Men når de atter råbte til dig, hørte du dem i himmelen og udfriede dem i din barmhjertighed gang på gang. 29 Du talede dem alvorligt til for at lede dem tilbage til din lov, men de var overmodige og ville ikke høre på dine bud, og de syndede mod dine lovbud, som dog holder det menneske i live, der gør efter dem; de vendte i genstridighed ryggen til og var halsstarrige og ville ikke lyde. 30 I mange år var du langmodig imod dem og talede dem alvorligt til ved din ånd gennem dine profeter; men da de ikke ville høre, gav du dem til pris for hedningefolkene. 31 Dog har du i din store barmhjertighed ikke helt tilintetgjort dem eller forladt dem, thi du er en nådig og barmhjertig Gud! 32 Og nu, vor Gud, du store, vældige, frygtelige Gud, som holder fast ved pagten og miskundheden! Lad ikke alle de lidelser, der har ramt os, vore konger, øverster,præster, profeter, vore fædre og hele dit folk fra assyrerkongernes dage indtil i dag, synes ringe for dine øjne! 33 I alt, hvad der er kommet over os, står du retfærdig, thi du har vist dig trofast, men vi var ugudelige. 34 Vore konger, øverster og præster og vore fædre handlede ikke efter din lov og lyttede ikke til dine bud og de vidnesbyrd, du lod dem blive til del. 35 Da de var i besiddelse af deres rige og de store rigdomme, du gav dem, og af det vidtstrakte, frugtbare land, du oplod for dem, tjente de dig ikke, og de omvendte sig ikke fra deres onde gerninger. 36 se, derfor er vi nu trælle; i det land, du gav vore fædre, for at de skulle nyde dets frugter og rigdom, er vi trælle; 37 dets rige afgrøde tilfalder de konger, du for vore synders skyld har øvet magten over os, og de gør, hvad de lyster, med vore kroppe og vort kvæg. Vi er i stor nød!« 38 I henhold til alt dette indgår vi med navns underskrift en urokkelig pagt, og den beseglede skrivelse er underskrevet af vore øverster, leviter og præster.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV