Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 79: 10


2000
Varför skall folken få säga: ”Var är deras Gud?” Låt oss se på när folken får känna hur du hämnas dina tjänares blod.
folkbibeln
Varför skulle hednafolken få säga: "Var är nu deras Gud?" Låt det inför våra ögon bli känt bland hednafolken, hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod.
1917
Varför skulle hedningarna få säga: ”Var är nu deras Gud?” Låt det inför våra ögon bliva kunnigt på hedningarna huru du hämnas dina tjänares utgjutna blod.
1873
Hvi låter du Hedningarna säga: Hvar är nu deras Gud? Låt hämnden öfver dina tjenares blod, som utgjutet är, kunnig varda, ibland Hedningarna, för vår ögon.
1647 Chr 4
Hvorfor skulle Hedningene sige / Hvor er deres Gud? Lad det blifve aabenbare / iblant heningene / for vore Øyne / ad dine Tieneres Blood som er udstyrt / blifver hefnet.
norska 1930
10 Hvorfor skal hedningene si: Hvor er deres Gud? La det for våre øine kjennes blandt hedningene at dine tjeneres utøste blod blir hevnet,
Bibelen Guds Ord
Hvorfor skulle folkeslagene si: "Hvor er deres Gud?" La hevnen for Dine tjeneres blod, det som er utgytt, bli kjent blant folkeslagene som er for våre øyne.
King James version
Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.

danska vers