Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Jeremias bog 32

1992

1931

King James Version

1 Det ord, som kom til Jeremias fra Herren i Judas konge Sidkijas tiende regeringsår; det var i Nebukadnesars attende år. 1 Det ord, som kom til Jeramias fra Herren i kong Zedekias af Judas tiende år, det er Nebukadrezars attende. 1 The word that came to Jeremiah from the LORD in the tenth year of Zedekiah king of Judah, which was the eighteenth year of Nebuchadrezzar.
2 Dengang belejrede babylonerkongens hær Jerusalem, og profeten Jeremias sad fængslet i vagtgården til Judas konges palads. 2 Dengang belejrede Babels konges hær Jerusalem, og profeten jeremas sad fængslet i vagtforgården i Judas konges palads, 2 For then the king of Babylon's army besieged Jerusalem: and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the prison, which was in the king of Judah's house.
3 Judas konge Sidkija havde ladet ham fængsle og havde sagt: Hvorfor har du profeteret: Dette siger Herren: Jeg giver denne by i Babylons konges magt; han skal indtage den. 3 hvor kong Zedekias af Juda havde ladet ham fængsle med de ord: »hvor tør du profetere og sige: Så siger Herren: Se, jeg giver denne by i Babels konges hånd, og han skal indtage den; 3 For Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, Wherefore dost thou prophesy, and say, Thus saith the LORD, Behold, I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall take it;
4 Judas konge Sidkija undgår ikke at falde i kaldæernes hånd; han bliver givet i Babylons konges magt og skal stå ansigt til ansigt med ham. 4 og kong Zedekias af Juda skal ikke undslippe kaldæernes hånd, men overgives i Babels konges hånd, og han skal tale med ham mund til mund og se ham øje i øje; 4 And Zedekiah king of Judah shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and his eyes shall behold his eyes;
5 Sidkija bliver ført til Babylon, og dér skal han blive, indtil jeg tager mig af ham, siger Herren. I får ikke noget ud af at tage kampen op med kaldæerne. 5 og han skal føre Zedekias til Babel, og der skal han blive, til jeg ser til ham, lyder det fra Herren; når i kæmper med kaldæerne, får i ikke lykke!« 5 And he shall lead Zedekiah to Babylon, and there shall he be until I visit him, saith the LORD: though ye fight with the Chaldeans, ye shall not prosper.
6 Jeremias sagde: Herrens ord kom til mig: 6 Og Jeremias sagde: Herrens ord kom til mig således: 6 And Jeremiah said, The word of the LORD came unto me, saying,
7 Hanam'el, din farbror Shallums søn, kommer til dig og siger: Køb min mark i Anatot; for du har indløsningspligten til at købe den.7 Se, Hanamel, din farbroder Sjallums søn, kommer til dig og siger: »køb min mark i Anatot, thi du har indløsningsret.« 7 Behold, Hanameel the son of Shallum thine uncle shall come unto thee, saying, Buy thee my field that is in Anathoth: for the right of redemption is thine to buy it.
8 Sådan som Herren havde sagt, kom Hanam'el, min farbrors søn, til mig i vagtgården og sagde til mig: Køb min mark i Anatot i Benjamin, for ifølge ejendomsretten er det dig, der har indløsningspligten, så du må købe den. Og jeg vidste, at det var Herrens ord. 8 så kom hanamel, min farbroders søn, til mig i vagtforgården, som Herren havde sagt, og sagde til mig: »køb min Mark i Anatot i Benjamins land, thi du har arveretten, og indløsningsretten er din; køb dig den!« Da forstod jeg, at det var Herrens ord. 8 So Hanameel mine uncle's son came to me in the court of the prison according to the word of the LORD, and said unto me, Buy my field, I pray thee, that is in Anathoth, which is in the country of Benjamin: for the right of inheritance is thine, and the redemption is thine; buy it for thyself. Then I knew that this was the word of the LORD.
9 Så købte jeg marken i Anatot af Hanam'el , min farbrors søn; jeg vejede sølvet af til ham, sytten sekel sølv. 9 Og jeg købte marken i Anatot af Hanamel, min farbroders søn, og tilvejede ham pengene, sytten sekel sølv; 9 And I bought the field of Hanameel my uncle's son, that was in Anathoth, and weighed him the money, even seventeen shekels of silver.
10 Jeg underskrev dokumentet, forseglede det, skaffede vidner og afvejede sølvet på en vægt. 10 og jeg skrev skøde og forseglede det, tilkaldte vidner og afvejede pengene på vægtskål. 10 And I subscribed the evidence, and sealed it, and took witnesses, and weighed him the money in the balances.
11 Så tog jeg skødet, som efter budet og lovene havde en forseglet del og en åben del. 11 Så tog jeg skødet, både det forseglede og det åbne, 11 So I took the evidence of the purchase, both that which was sealed according to the law and custom, and that which was open:
12 Jeg gav skødet til Baruk, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, i nærværelse af min farbrors søn Hanam'el, af vidnerne, der havde underskrevet skødet, og af alle de judæere, der opholdt sig i vagtgården. 12 og overgav skødet til Baruk, masejas søn Nerijas søn, i nærværelse af Hanamel, min farbroders søn, og vidnerne, som havde underskrevet skødet, og alle de judæee, som var til stede i vagtforgården; 12 And I gave the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, the son of Maaseiah, in the sight of Hanameel mine uncle's son, and in the presence of the witnesses that subscribed the book of the purchase, before all the Jews that sat in the court of the prison.
13 Og i deres nærvær gav jeg Baruk denne befaling: 13 og i deres nærværelse bød jeg Baruk: 13 And I charged Baruch before them, saying,
14 Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Tag dette dokument, skødet med den forseglede og den åbne del, og læg det i en lerkrukke, så det kan bevares i lange tider. 14 »så siger Hærskares Herre, Israels Gud: Tag disse skøder, både det forseglede og det åbne, og læg dem i en lerkrukke, for at de kan holde sig i lange tider. 14 Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Take these evidences, this evidence of the purchase, both which is sealed, and this evidence which is open; and put them in an earthen vessel, that they may continue many days.
15 For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Der skal igen købes huse, marker og vingårde her i landet. 15 Thi så siger Hærskares Herre, Israels Gud: End skal der købes huse, marker og vingårde i dette land!« 15 For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Houses and fields and vineyards shall be possessed again in this land.
16 Da jeg havde givet skødet til Baruk, Nerijas søn, bad jeg til Herren: 16 Efter at have overgivet skødet til Baruk, nerijas søn, bad jeg således til Herren: 16 Now when I had delivered the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, I prayed unto the LORD, saying,
17 Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig! 17 Ak, herre, herre, du har jo skabt himmelen og jorden ved din vældige styrke og din udstrakte arm, intet er dig for underfuldt, 17 Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee:
18 Du øver trofasthed i tusind slægtled, men gengælder fædres skyld på deres efterkommere. Den store og vældige Gud, Hærskarers Herre er hans navn! 18 du, som øver miskundhed mod tusinder og gengælder fædres misgerning på deres sønner efter dem; du store, vældige Gud, hvis navn er Hærskares Herre,18 Thou showest lovingkindness unto thousands, and recompensest the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them: the Great, the Mighty God, the LORD of hosts, is his name,
19 Stor er din plan og mægtig din gerning! Du holder et vågent øje med alle menneskers færd, og du giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. 19 Rig på råd og stor i dåd, hvis øjne er åbne over alle menneskebørnenes veje, for at du kan give enhver efter hans vej og hans gerningers frugt; 19 Great in counsel, and mighty in work: for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men: to give every one according to his ways, and according to the fruit of his doings:
20 Dugjorde tegn og undere i Egypten og gør det den dag i dag både i Israel og blandt andre mennesker. Du skabte dig det navn, som består den dag i dag. 20 du, som gjorde tegn og undere i Ægypten og gør det den dag i dag både i Israel og blandt andre mennesker og skabte dig det navn, du har i dag, 20 Which hast set signs and wonders in the land of Egypt, even unto this day, and in Israel, and among other men; and hast made thee a name, as at this day;
21 Du førte dit folk Israel ud af Egypten med tegn og undere, med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, 21 du, som førte dit folk Israel ud af Ægypten med tegn og undere, med stærk hånd og udstrakt arm og stor rædsel 21 And hast brought forth thy people Israel out of the land of Egypt with signs, and with wonders, and with a strong hand, and with a stretched out arm, and with great terror;
22 og du gav dem dette land, som du havde lovet deres fædre at give dem, et land der flyder med mælk og honning, 22 og gav dem dette land, som du havde svoret deres fædre at ville give dem, et land, der flyder med mælk og honning; 22 And hast given them this land, which thou didst swear to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey;
23 og de kom ind og tog det i besiddelse. Men de adlød dig ikke, og fulgte ikke din lov, og de gjorde intet af det, du havde befalet dem at gøre. Så lod du hele denne ulykke ramme dem. 23 og de kom og tog det i eje; men de hørte ikke din røst og adlød ikke din lov; de gjorde intet af, hvad du havde pålagt dem; så lod du al denne ulykke ramme dem. 23 And they came in, and possessed it; but they obeyed not thy voice, neither walked in thy law; they have done nothing of all that thou commandedst them to do: therefore thou hast caused all this evil to come upon them:
24 Voldene er nu tæt på byen; den kan snart blive indtaget. Ved sværd, sult og pest bliver den givet i kaldæernes hånd, når de går til angreb på den. Det er sket, som du har sagt. Du ser det selv. 24 Se, stormvoldene har nået byen, så den er ved at blive indtaget, og med sværd, hunger og pest er byen givet i de angribende kaldæeres hånd; had du talede, er sket, og du ser det selv. 24 Behold the mounts, they are come unto the city to take it; and the city is given into the hand of the Chaldeans, that fight against it, because of the sword, and of the famine, and of the pestilence: and what thou hast spoken is come to pass; and, behold, thou seest it.
25 Og så, Gud Herre, siger du til mig, at jeg skal købe marken og skaffe vidner, samtidig med at byen bliver givet i kaldæernes hånd! 25 Og skønt byen er givet i kaldæernes hånd, siger du til mig, herre, herre: »Køb dig marken for penge og tag vidner derpå!«25 And thou hast said unto me, O Lord GOD, Buy thee the field for money, and take witnesses; for the city is given into the hand of the Chaldeans.
26 Herrens ord kom til Jeremias: 26 Da kom Herrens ord til Jeremias således: 26 Then came the word of the LORD unto Jeremiah, saying,
27 Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? 27 Se, jeg er Herren, alt køds Gud; skulle noget være mig for underfuldt? 27 Behold, I am the LORD, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?
28 Derfor siger Herren: Jeg giver denne by i kaldæernes hånd og i Babylons konge Nebukadnesars magt, så han kan indtage den. 28 Derfor, så siger Herren: Se, jeg giver denne by i kaldæernes og kong Nebukadrezar af Babels hånd, og han skal idtage den; 28 Therefore thus saith the LORD; Behold, I will give this city into the hand of the Chaldeans, and into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and he shall take it:
29 Kaldæerne, som angriber byen, vil rykke ind og sætte ild på den og brænde alle de huse ned, hvor man krænkede mig og tændte offerild for Ba'al på taget og udgød drikofre for andre guder. 29 og kaldæerne, der angriber denne by, skal komme og sætte ild på den og afbrænde husene, på hvis tage man tændte offerild for Baal og udgød drikofre for andre guder for at krænke mig. 29 And the Chaldeans, that fight against this city, shall come and set fire on this city, and burn it with the houses, upon whose roofs they have offered incense unto Baal, and poured out drink offerings unto other gods, to provoke me to anger.
30 Helt fra deres ungdom har israelitterne og judæerne kun gjort, hvad der er ondt i mine øjne; ja, israelitterne har krænket mig med deres handlinger, siger Herren. 30 Thi fra deres ungdom af har israeliterne og judæerne kun gjort, hvad der var ondt i mine øjne; thi israeliterne gør ikke andet end krænke mig ved deres hænders værk, lyder det fra Herren. 30 For the children of Israel and the children of Judah have only done evil before me from their youth: for the children of Israel have only provoked me to anger with the work of their hands, saith the LORD.
31 Lige fra den dag denne by blev bygget til i dag, har den vakt min vrede og harme, så jeg nu vil fjerne den fra mine øjne 31 Ja, en kilde til vrede og harme har denne by været mig, lige fra den dag de byggede den og til i dag, så at jeg må fjerne den fra mit åsyn 31 For this city hath been to me as a provocation of mine anger and of my fury from the day that they built it even unto this day; that I should remove it from before my face,
32 på grund af alt det onde, israelitterne og judæerne har gjort. De har alle krænket mig, konger og stormænd, præster og profeter, judæerne og Jerusalems indbyggere. 32 for alt det ondes skyld, som israeliterne og judæerne gjorde for at krænke mig, de deres konger, fyrster, præster og profefer, Judas mænd og Jerusalems borgere. 32 Because of all the evil of the children of Israel and of the children of Judah, which they have done to provoke me to anger, they, their kings, their princes, their priests, and their prophets, and the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem.
33 De vendte ryggen til mig, ikke ansigtet, og skønt jeg belærte dem igen og igen, ville de ikke høre og ikke tage ved lære. 33 De vendte ryggen og ikke ansigtet til mig, og skønt jeg advarede dem årle og silde, ville de ikke høre eller tage ved lære. 33 And they have turned unto me the back, and not the face: though I taught them, rising up early and teaching them, yet they have not hearkened to receive instruction.
34 De opstillede deres ækle guder i det hus, mit navn er udråbt over, og gjorde det urent. 34 De opstillede deres væmmelige guder i det hus, mit navn nævnes over, for at gøre det urent; 34 But they set their abominations in the house, which is called by my name, to defile it.
35 De byggede offerhøjene for Ba'al i Hinnoms søns-dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok. Jeg har aldrig befalet eller haft i tankerne, at de skulle gøre noget så afskyeligt og forlede Juda til synd.35 og de byggede Baals offerhøje i Hinnoms søns dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok, hvad jeg ikke havde budt dem, og hvad aldrig var i min tanke, at man skulle gøre så vederstyggelig en ting for derved at lokke Juda til synd. 35 And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech; which I commanded them not, neither came it into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin.
36 Derfor siger Herren, Israels Gud, nu om denne by: I siger: »Den bliver givet i babylonerkongens magt ved sværd, sult og pest.« 36 Men nu, så siger Herren, Israels Gud, om denne by, som i siger er givet i Babels konges hånd med sværd, hunger og pest: 36 And now therefore thus saith the LORD, the God of Israel, concerning this city, whereof ye say, It shall be delivered into the hand of the king of Babylon by the sword, and by the famine, and by the pestilence;
37 Men jeg samler dem fra alle de lande, jeg fordrev dem til i min store vrede, min harme og mit raseri, og jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt. 37 Se, jeg vil samle dem fra alle de lande, som jeg har bortstødt dem til i min vrede og harme og i stor fortørnelse, og føre dem hjem til dette sted og lade dem bo trygt. 37 Behold, I will gather them out of all countries, whither I have driven them in mine anger, and in my fury, and in great wrath; and I will bring them again unto this place, and I will cause them to dwell safely:
38 De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. 38 De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud; 38 And they shall be my people, and I will be their God:
39 Jeg giver dem ét hjerte og én vej, så de altid vil frygte mig, og det må gå dem og deres efterkommere godt. 39 og jeg vil give dem eet hjerte og een vej, så de frygter mig alle dage, at det må gå dem og deres sønner efter dem vel. 39 And I will give them one heart, and one way, that they may fear me for ever, for the good of them, and of their children after them:
40 Jeg slutter en evig pagt med dem: Jeg vil ikke vende mig fra dem, men handle godt imod dem. Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. 40 Jeg slutter en evig pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig tilbage fra dem, men gøre vel itnod dem; og min frygt lægger jeg i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. 40 And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, to do them good; but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me.
41 Jeg glæder mig over dem og vil dem det godt; i fuld og oprigtig trofasthed planter jeg dem her i landet. 41 Jeg vil glæde mig over dem og gøre vel imod dem; og jeg planter dem i dette land i trofasthed af hele mit hjerte og hele min sjæl. 41 Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul.
42 Dette siger Herren: Ligesom jeg bragte hele denne store ulykke over dette folk, bringer jeg nu alt det gode over dem, som jeg lover dem. 42 Thi så siger Herren: Som jeg bragte al denne store ulykke over dette folk, således vil jeg bringe over dem alt det gode, jeg taler til dem om. 42 For thus saith the LORD; Like as I have brought all this great evil upon this people, so will I bring upon them all the good that I have promised them.
43 Der skal atter købes marker her i landet, selv om I siger, at det er en ødemark uden mennesker og dyr, som er givet i kaldæernes hånd. 43 End skal der købes marker i det land, som i siger er en ørken uden mennesker og kvæg og givet i kaldæernes hånd; 43 And fields shall be bought in this land, whereof ye say, It is desolate without man or beast; it is given into the hand of the Chaldeans.
44 Man skal købe marker, udfærdige dokumenter, forsegle dem og skaffe vidner i Benjamins land og i Jerusalems omegn, i Judas byer, i-bjerglandets byer, i Lavlandets byer og i Sydlandets byer, for jeg vender deres skæbne, siger Herren.44 man skal købe marker for penge og skrive skøder og forsegle dem og tilkalde vidner i Benjamins land, i Jerusalems omegn, i Judas byer, i bjerglandets, lavlandets og Sydlandets byer; thi jeg vender deres skæbne, lyder det fra Herren.44 Men shall buy fields for money, and subscribe evidences, and seal them, and take witnesses in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, and in the cities of the mountains, and in the cities of the valley, and in the cities of the south: for I will cause their captivity to return, saith the LORD.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel