Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Første Johannes brev 1

1948

1647

King James Version

1 Det, der var fra begyndelsen, det, vi har hørt, det, vi har set med vore egne øjne, det, vi skuede og vore egne hænder følte på, ja, om livets Ord, forkynder vi 1 Den første S.Johannis almindelig Epistel. I.Capitel. Det som var af begyndelsen / det vi hafve hørt / det vi hafve seet med vore Øyen / det vi hafve beskued / oc vore Hænder følede paa / (forstaa ret) om det Lifsens Ord / 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
2 og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det, det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os 2 Ja ljfvet er aabenbaret / oc vi hafv seet oc vidne / oc forkynde eder Ljfvet / som er ævigt / hvilcket var hoos Faderen / oc er aabenbaret for oc. 2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
3 det, vi altså har set og hørt, forkynder vi også jer, for at også I må have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans Søn, Jesus Kristus. 3 Det (siger jeg) som vi (saaledis) hafve seet oc hørt / forkynde vi eder / Ad I oc skulle hafve Samfund (skal være) med Faderen / oc med hans Søn JEsu Christo. 3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
4 Og nu skriver vi dette, for at vor glæde kan være fuldkommen. 4 Oc vi skrifve eder dette til / paa det ad eders Glæde skal være fuldkommen. 4 And these things write we unto you, that your joy may be full.
5 Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og forkynder jer, at Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. 5 Oc denne er den kundgiørelse / som vi hafve hørt af hannem / oc forkynde eder / Ad Gud er et Lius / oc der er intet mørckt i hannem. 5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
6 Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, og dog vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. 6 Dersom vi sige / ad vi hafve Samfund med hannem / oc omgaaes i Mørcket / Da lifve vi / oc giøre icke Sandheden. 6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
7 Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre, og Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd. 7 Men dersom vi omgaaes i Liuset / lige som hand er i Liuset / da hafve vi Samfund med hver andre / Oc JEsu Christi hans Søns Blod / reenser os af all Synd. 7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
8 Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv, og sandbeden er ikke i os. 8 Dersom vi sige / Vi hafve icke synd / da forføre vi os self / oc Sandheden er icke i os. 8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
9 Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. 9 Dersom vi bekiende vore Synder / da er hand tro oc retfærdig / ad hand forlader os Synderne / oc vil reense os af all uretfærdighed. 9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
10 Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.10 Dersom vi sige / ad vi hafve icke syndet / da giøre vi hannem til en Løgnere / Oc hans Ord er icke i os. 10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel