Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Første Mosebog 23

1931

1647

King James Version

1 Sara levede 127 år, så mange var Saras leveår.1 XXIII. Capitel. OC Sara lefde hundrede oc siu oc tive Aar : disse vare Saræ Ljfs Aar. 1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah.
2 Sara døde i Kirjat Arba, det er Hebron, i Kana'ans land. Så gik Abraham hen og holdt klage over Sara og begræd hende. 2 Oc Sara døde i Chiriatharba / det er Hebron i Canaans Land: Da kom Abraham / ad sørge for Sara / oc ad begræde hende. 2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.
3 Og da han havde rejst sig fra sin døde, talte han således til Hetiterne: 3 Siden stod Abraham op fra sin Dødis Ljg / oc talde til Hets Børn / oc sagde : 3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying,
4 »Jeg er gæst og fremmed hos eder; men giv mig et gravsted hos eder, så jeg kan jorde min døde og bringe hende bort fra mit ansigt!« 4 Jeg er en fremmed Mand / oc Jndvaanere hos eder / Gifver mig en Eyedom til en Begrafvelse hos eder / ad jeg kand begrafve min Døde for mig. 4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.
5 Da svarede hetiterne Abraham: 5 Da svarede Hets Børn Abraham oc sagde til hannem : 5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,
6 »Hør os, herre! En Guds fyrste er du jo iblandt os; jord du din døde i en af vore bedste grave! Ikke en af os vil nægte dig sin grav og hindre dig i at jorde din døde.« 6 Hør os / min Herre / du est en Guds Første iblant os / begraf din Døde i vore skiøniste Grafver. Jngen af os skal formeene dig din Graf / ad du ey maat jorde din Døde. 6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.
7 Men Abraham stod op og bøjede sig for hetiterne, folkene der på stedet, 7 Da stod Abraham op / oc neyede sig for Folcket i Landet / for Hets Børn. 7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.
8 og sagde til dem: »Hvis I samtykker i, at jeg jorder min døde og bringer hende bort fra mit ansigt, så føj mig i at lægge et godt ord ind for mig hos Efron, Zohars søn, 8 Oc talede med dem / oc sagd e/ Er det med eders gode Villie / ad jeg maa begrafve min Døde (som her ligger) for mig / da hører mig / oc beder for mig til Ephron Zoars Søn : 8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar,
9 så han giver mig sin klippehule i makpela ved udkanten af sin mark; for fuld betaling skal han i eders nærværelse give mig den til gravsted!«9 Ad hand vil unde mig den dobbelte Hule som hand hafver i enden paa sin Agger : Hand unde mig den for fuld værd / iblant eder / til en Begrafvelsis Eyedom. 9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you.
10 Men Efron sad blandt hetiterne; og hetiten Efron svarede Abraham i hetiternes påhør, så mange som gik ind gennem hans bys port: 10 The Ephron boode iblant HEts Børn : Da svarede Ephron Hethiter Abraham / saa ad HEts Børn hørde der paa / for alle dem som ginge ud oc ind ad hans Stads port / oc sagde : 10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,
11 »Gid min herre ville høre mig! Marken giver jeg dig, og hulen derpå giver jeg dig; i mit folks nærværelse giver jeg dig den; jord du kun din døde!« 11 Ny / min HErre / (men) hør mig : Jeg gifver dig den Agger / oc Hulen som (er) der udi / jeg gifver dig den for mit Folckis Børns Øyen / jeg gifver dig den / begraf din Døde. 11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead.
12 Da bøjede Abraham sig for folkene der på stedet 12 Da neyede Abraham sig for Folcket i Landet. 12 And Abraham bowed down himself before the people of the land.
13 Og sagde til Efron i deres påhør: »Om du blot - gid du dog ville høre mig! Jeg giver dig, hvad marken er værd; modtag det dog af mig, så jeg kan jorde min døde der.« 13 Oc talde med Ehpron / i Folckens paahør i Landet / oc sagde : Aleeniste om du (dog vilt) da kiere hør mig ( saa) gifver jeg dig Sølf for Aggeren / tag (det) af mig / oc jeg vil jorde min Døde der.13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there.
14 Da sagde Efron til Abraham: 14 Da svarde Ephron Abraham / oc sagde til hannem :14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,
15 »Gid min herre ville høre mig! Et stykke land til 400 sekel sølv, hvad har det at sige mellem mig og dig? Jord du kun din døde!« 15 Min Herre / hør mig / den Jord er fire hundrede Seckel Sølf værd / imedlem mig oc dig / Hvad er det? Begraf ickun din Døde. 15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.
16 Og Abraham forstod Efron og tilvejede ham den sum, han havde nævnet i hetiternes påhør, 400 sekel sølv i gangbar mønt. 16 Oc Abraham lydde Ephron ad / oc Abraham veyde Ephron Pendinge til / som hand hafde sagt / i Hets Børns paahør / (som vare) fire hundrede Seckel Sølf / gengse kiøb. 16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant.
17 Således gik Efrons mark i makpela over for Mamre i hele sin udstrækning tillige med klippehulen og alle træerne på marken 17 Saa blev Ephrons Agger / i hvilcken den dobbelte Hule er / som er tvert ofver fra Mamre / Aggeren oc Hulen som er der udi / oc alle Træer / Abraham stadfæst til en Eyedom / som var paa Aggeren / som vare alle Aggerens Grendse runt omkring / 17 And the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure
18 Over i Abrahams eje i hetiternes næværelse, så mange som gik ind gennem hans bys port. 18 J Hets Børns Aasiun / for alle som ginge ind ad hans Stads Port. 18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.
19 Derefter jordede Abraham sin hustru Sara i klippehulen på makpelas mark over for Mamre, det er hebron, i Kana'ans land. 19 Oc siden begrof Abraham Sara sin Hustru i den dobbelte Hule paa Aggeren / tvert ofver fra Mamre / det er Hebron / i Canaans Land. 19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan.
20 Og marken med klippehulen derpå gik fra hetiterne over til Abraham som gravsted.20 Saa blev Aggeren oc Hulen der udi / stadfæst Abraham til en Begrafvelsis Eyedom / af Hets Børn. 20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel