Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Anden Krønikebog 22

1931

1647

King James Version

1 Derpå gjorde Jerusalems indbyggere hans yngste søn Ahazja til konge i hans sted, thi de ældre var dræbt af røverskaren, der brød ind i lejren sammen med araberne. Således blev Ahazja, Jorams søn, konge i Juda. 1 XXII. Capitel. OC de som boede i Jerusalem / giorde Ahasia / hans yngste Søn / til Konge i hans sted : Thi det Strjdsfolck / soom kom med de Araber til Belegringen / hafde ihielslaget alle de første : oc Ahasia / Jorams Søn / Blef Konge i Juda. 1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned.
2 Ahazja var to og fyrretyve år gammel, da han blev konge, og han herskede eet år i Jerusalem. Hans moder hed Atalja og var datter af Omri. 2 Ahasia var to oc fyrretive Aar gammel / der hand blef Konge / oc hand regnerede et Aar i Jerusalem : Oc hans Moders nafn var Athalia / Omri Datter. 2 Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.
3 Også han vandrede i Akabs hus's spor, thi hans moder forledte ham til ugudelighed ved sine råd. 3 Hand vandrede oc i Achabs Huusis Veye : Thi hans Moder raadde hannem / ad giøre ilde. 3 He also walked in the ways of the house of Ahab: for his mother was his counsellor to do wickedly.
4 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom Akabs hus, thi efter faderens død blev de hans rådgivere, og det blev hans fordærv. 4 Oc hand giorde ont for HErrens Øyne / lige som Achabs Huus : Thi de vare hans Raadgifvere / efter hans Faders død / oc de fordærfvede hannem. 4 Wherefore he did evil in the sight of the LORD like the house of Ahab: for they were his counsellors after the death of his father to his destruction.
5 Det var også efter deres råd, han sammen med Akabs søn, kong Joram af Israel, drog i krig mod kong Hazael af Aram ved Ramot i Gilead. Men aramæerne sårede Joram. 5 Hand vandrede ocsaa efter deres Raad / oc drog bort med Joram Achabs Jsraels Kongis Søn / i strjd / mod Hasael / Kongen af Syrien / til Ramoth i Gilead : Men de Syrer slog Joram. 5 He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Syria at Ramothgilead: and the Syrians smote Joram.
6 Så vendte Joram tilbage for i Jizre'el at søge helbredelse for de sår, man havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede med kong Hazael af Aram; og Jorams søn, kong Ahazja af Juda, drog ned for at se til Joram, Akabs søn, i Jizre'el, fordi han lå syg. 6 Oc hand vende sig om / ad lade sig læge i Jesreel / thi hand hafde Saar / som de hafde slaget hannem i Rama / der hand stridde med Hasael / Kongen af Syrien : Oc Asaria Jorams Søn / Juda Konge / drog hen ned / ad bese Joram Achabs søn i Jesreel / thi hand laa siug. 6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick.
7 Men til Ahazjas undergang var det tilskikket af Gud, at han skulle komme til Joram; thi da han var kommet derhen, gik han med Joram ud til Jehu, nimsjis søn, som Herren havde salvet til at udrydde Akabs hus. 7 Oc Ahasiææ foractelse var af Gud / ad hand kom til Joram : thi der hand kom / da drog hand ud med Joram / imod Jehu Nimst søn / som HErren hafde salvit ad udrydde Achabs Huus. 7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the LORD had anointed to cut off the house of Ahab.
8 Og da Jehu fuldbyrdede dommen over Akabs hus, traf han på Judas øverster og Ahazjas brodersønner, der var i Ahazjas tjeneste, og dræbte dem; 8 Oc der nu Jehu brugte Straffen imod Achabs huus / da fant hand nogle af de Øfverste af Juda / oc Ahasiæ Brødres Børn / so tiente Ahasia oc hand slog dem ihiel. 8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them.
9 derpå lod han Ahazja eftersøge, og man fangede ham, medens han holdt sig skjult i Samaria, og bragte ham til Jehu, der lod ham dræbe. Så jordede de ham, thi de sagde: »Han var dog en søn af Josafat, der søgte Herren af hele sit hjerte.« Men af Ahazjas hus var ingen stærk nok til at tage magten. 9 Siden leete hand efter Ahasia / oc de grebe hannem / (oc hand hafde stiult sig i Samaria/) Oc de førde hannem til Jehu / oc de sloge hannem ihiel / Oc de begrofve hannem / Thi de sagde : Han der Josaphats Søn / som søgte efter HErren i sit gandske Hierte. Oc der var ignen meere af Ahasia Huus / som kunde komme til ad blifve Konge. 9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom.
10 Da Atalja, Ahazjas moder, fik at vide, at hendes søn var død, tog hun sig for at udrydde hele den kongelige slægt af Judas hus. 10 Der Athalia / Ahasias Moder / saa / ad hendis Søn var død / da giorde hun sig rede / oc omkom ald Kongelig Sæd i Juda huus. 10 But when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah.
11 Men kongens datter Josjab'at tog Ahazjas søn Joas og fik ham hemmeligt af vejen, så han ikke var imellem kongesønnerne, der blev dræbt, og hun gemte ham og hans amme i sengekammeret. Således holdt Josjab'at, kong Jorams datter, præsten Jojadas hustru, der jo var søster til Ahazja, ham skjult for Atalja, så hun ikke fik ham dræbt; 11 Men Josabeath Kongens Syster / tog Joas Ahasias søn / oc stal hannem bort iblant Kongens Børn som blefve ihielslagne / oc skickede hannem henn med sin Amme i Sengeherberget : Saa skiulte Josabeath / Kong Jorams Daatter / Jojada Præstis Hustru / hannem (Thi hun var Ahasia Syster) for Athalia / ad hun slog hannem icke ihiel. 11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, (for she was the sister of Ahaziah,) hid him from Athaliah, so that she slew him not.
12 og han var i seks år skjult hos dem i Herrens hus, medens Atalja herskede i landet. 12 Oc hand blef skiult / med dem / i Guds huus / sex Aar / oc Athalia var Dronning i Landet.12 And he was with them hid in the house of God six years: and Athaliah reigned over the land.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel