Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Anden Mosebog 11

1931

1647

King James Version

1 Derpå sagde Herren til Moses: »Een plage endnu vil jeg lade komme over Farao og ægypterne, og efter den skal han lade eder rejse herfra; ja, når han lader eder rejse med alt, hvad I har, skal han endog drive eder herfra! 1 XI. Capitel. OC HErren hafde sagt til Mose / Jeg vil endnu lade een Plage komme ofver Pharao oc ofver Ægypten / siden skal hand lade eder fare her fra : Naar hand lader (eder) fare med alle / skal hand visseligen drifve eder her fra. 1 And the LORD said unto Moses, Yet will I bring one plague more upon Pharaoh, and upon Egypt; afterwards he will let you go hence: when he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether.
2 Sig nu til folket, at hver mand skal bede sin nabo, og hver kvinde sin naboerske om sølv og guld smykker!« 2 Sjg nu i Folckenes Ørne / ad hver mand gebærer af sin nabo / oc (hver) Qvinde af sin Naboerske / Sølfkar oc Guldkar. 2 Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbour, and every woman of her neighbour, jewels of silver, and jewels of gold.
3 Og Herren stemteægypterne gunstigt imod folket, og desuden var den mand Moses højt anset i Ægypten både hos Faraos tjenere og hos folket. 3 Oc HErren gaf Folcket Naade hos Ægypterne : Oc Mose var en saare mæctig Mand i Ægypti Land / for Pharais Tienere oc for Folcket. 3 And the LORD gave the people favour in the sight of the Egyptians. Moreover the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people.
4 Moses sagde: »Så siger Herren: ved midnatstid vil jeg drage igennem Ægypten, 4 Oc Mose sagd / Saa siger HErren / om Midnat vil jeg gaa ud giennem Ægypten : 4 And Moses said, Thus saith the LORD, About midnight will I go out into the midst of Egypt:
5 og så skal alle førstefødte i Ægypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, der skal arve hans trone, til den førstefødte hos trælkvinden, der arbejder ved håndkværnen, og alt det førstefødte af kvæget. 5 Oc alle Førstefødde i Ægypti Land skulle døe / fra Pharais Førstefødde Søn / som er bag Møllene / oc alle Førstefødde af Fæ. 5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
6 Da skal der i hele Ægypten lyde et klageskrig så stort, at dets lige aldrig har været hørt og aldrig mere skal høres. 6 Oc der skal blifve et stort Skrig i gandske Ægypti Land / hvis lige icke hafver værit / oc hvis lige ey skal blifve meere. 6 And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it any more.
7 Men end ikke en hund skal bjæffe ad nogen af israeliterne, hverken ad folk eller fæ for at du kan kende, at Herren gør skel mellem ægypterne og Israel. 7 Men hos alle Jsraels Børn skal icke een Hund røre sin Tunge (til ad gøø) hvercken hos Folcket eller Fee / ad J skulle vide at HErren skal giøre skilsmisse imedlem Ægypten oc imedlem Jsrael. 7 But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast: that ye may know how that the LORD doth put a difference between the Egyptians and Israel.
8 Da skal alle dine tjenere der komme ned til mig og kaste sig til jorden for mig og sige: drag dog bort med alt det folk, der følger dig! Og så vil jeg drage bort!« Og han gik ud fra Farao med fnysende vrede. 8 Da skulle alle disse dine Tienere komme ned til mig / oc falde mig til fode / oc sige / far ud / du oc alt Folcket som er i følge med dig / der efter vil jeg fare ud : Oc hand gick ud fra Pharao med fnysende Vrede. 8 And all these thy servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee: and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger.
9 Men Herren sagde til Moses: »Farao skal ikke høre på eder, for at mine undergerninger kan blive talrige i Ægypten.« 9 Oc HErren hafde sagt til Mose / Pharao skal icke høre eder / paa det mine underlige TIng skulle mangfoldig giøres i Ægypti Land. 9 And the LORD said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you; that my wonders may be multiplied in the land of Egypt.
10 Og Moses og Aron gjorde alle disse undergerninger i Faraos påsyn, men Herren forhærdede Faraos hjerte, så han ikke lod israeliterne drage ud af sit land.10 Oc Mose oc Aaron giorde alle disse underlige Ting for Pharao : Men HErren forhærdede Pharais Hierte / oc hand lod icke Jsraels Børn fare af sit Land. 10 And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh: and the LORD hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel