Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Tredje Johannes brev 1

1948

1647

King James Version

1 Den ældste sender hilsen til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sandhed. 1 Den tredie S. Johannis Epistel. I.Capitel. DEn Ældste / Til Gajo den Elskelige / som jeg elsker i Sandhed. 1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
2 Du elskede! jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt.2 Du Elskelige / Jeg ynsker ad du maat ljde vel i alle maade / oc være karsk / lige som din Siel ljder vel. 2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
3 Thi jeg blev meget glad, når der kom brødre og vidnede om den sandhed, som er i dig, således som du jo virkelig vandrer i sandheden.3 Thi jeg blef gandske glad / der Brødrene komme / oc vidende om din Sandhed / som du omgaas i Sandhed. 3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
4 Større glæde har jeg ikke end at høre, at mine børn vandrer i sandheden.4 Jeg hafver ingen større Glæde / end den / ad jeg hører mine Børn omgaaes i Sandhed. 4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
5 Du elskede trofasthed viser du gennem det, du gør for brødrene, ja endog for tilrejsende.5 Du Elskelige / du giør troligen / det som du giør mod Brødrene / oc mod de Fremmede / 5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
6 De har vidnet for menigheden om din kærlighed. Og du vil gøre vel i at hjælpe dem videre frem på deres rejse på en Gud værdig måde.6 Hvilcke som hafve vidnet om din Kierlighed / for Meenigheden / oc du skalt giøre vel / om du faar skicket dem fra dig værdeligen / for Gud. 6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
7 Thi for navnets skyld er de draget ud uden at tage imod noget af hedningerne.7 Thi ad de ere uddragne for hans Nafns skyld / oc de tog intet af Hedningene. 7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
8 Derfor er vi skyldige at tage os af sådanne mænd, for at vi kan blive deres medarbejdere for sandheden.8 Saa ere vi skyldige ad annamme saadanne / paa det vii kunde blifve Sandheds Medhielpere. 8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
9 Jeg har skrevet til menigheden; men Diotrefes, som gerne vil være den første iblandt dem, anerkender os ikke. 9 Jeg hafver skrefvit Meenigheden til. Men Diotrephes / som vil gierne være den ypperste iblant dem / annammer os icke. 9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minde om de gerninger, han gør, hvordan han bagvasker os med onde ord; og ikke nok med det: selv tager han ikke imod brødrene, og dem, som vil gøre det, forhindrer han deri og udstøder dem af menigheden. 10 Derfor naar jeg kommer / vil jeg minde hannem paa sine Giernigner / som hand giør / som pladdrer med onde Ord mod os / oc lader sig icke der med nøye. Hand annammer self icke Brødrene / oc formeener dem / som det vile / oc uddrifver (dem) af Meenigheden. 10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
11 Du elskede! efterlign ikke det onde, men det gode. Den, som gør det gode, er af Gud; den, som gør det onde, har ikke set Gud. 11 Du Elskelige / Efterfølg icke det Onde / men det Gud: Hvo som giør got / er af Gud: Hvo som giør ont / hafver icke seet Gud. 11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
12 Demetrius får et godt vidnesbyrd af alle, ja, af sandheden selv; også vi giver ham det, og du ved, at vort vidnesbyrd er sandt. 12 Demetrio er gifvet Vidnisbyrd af alle / oc af Sandheden self: Men vi vidne ocsaa: Oc I vide / ad vort Vidnisbyrd er sandt. 12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
13 Meget andet havde jeg at skrive til dig, men vil ikke skrive til dig med blæk og pen. 13 Jeg hafde meget ad skrifve / Men jeg vil icke skrifve til dig med Bleck oc Pen. 13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
14 Men jeg håber snart at få dig at se, og så skal vi mundtligt tales ved. 14 Men jeg haabis snart ad see dig / Oc vi ville Mundtligen tale med hver andre. 14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face.
15 Fred være med dig! Vennerne hilser dig. Hils vennerne, hver især!15 Fred være med dig. Vennerne hilse dig. Hilse Vennerne ved Nafn. 15 Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel