Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Fjerde Mosebog 13

1931

1647

King James Version

1 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 1 XIII. Capitel. OC Folcket drog der efter fra Hazeroth / oc de leyrede dem i den Ørcken Paran Oc HErren talde til Mose / oc sagde:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
2 »Send nogle mænd af sted for at undersøge Kana'ans land, som jeg vil give israeliterne; een mand af hver fædrenestamme skal I sende, og kun mænd, der er øverster iblandt dem!« 2 Send dig Mænd ud / ad de bespeyde det Land Canaan / hvilcket jeg gifver Jsraels Børn: J skulle sende en Mand for hver sine Fædres Stermme / ja hver den dom er den Øfverste iblandt dem. 2 Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel: of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them.
3 da udsendte Moses dem fra parans ørken på Herrens bud, mænd, der alle var overhoveder for israeliterne. 3 Saa sende Mose dem af den Ørcken Paran / efter HErrens Ord / alle de Mænd vare hofveder for Jsraels Børn. 3 And Moses by the commandment of the LORD sent them from the wilderness of Paran: all those men were heads of the children of Israel.
4 Deres navne var følgende: af Rubens stamme sjammua, Zakkurs søn, 4 Oc disse ere deres nafne: FOr Rubens Stamme / Sammua Zacurs søn. 4 And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua the son of Zaccur.
5 af Simeons stamme sjafat, horis søn, 5 For Simeons Stamme / Saphat Hori søn. 5 Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori.
6 af Judas stamme Kaleb, Jefunnes søn, 6 For Juda Stamme / Caleb Jephunne søn. 6 Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
7 af Issakars stamme Jigal, Josefs søn, 7 For Jsaschars Stamme / Jgeal Josephs Søn. 7 Of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph.
8 af Efraims stamme hosea, Nuns søn, 8 For Ephraims Stamme / Osea Nuns søn. 8 Of the tribe of Ephraim, Oshea the son of Nun.
9 af Benjamins stamme palti, rafus søn, 9 For BenJamins Stamme / Palti Raphu søn. 9 Of the tribe of Benjamin, Palti the son of Raphu.
10 af Zebulons stamme Gaddiel, Sodis søn, 10 For Sebulons Stamme / Gadiel Sodi søn. 10 Of the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi.
11 af Josefs stamme, det er Manasses stamme, Gaddi, susis søn, 11 For Josephs Stamme / af Manasse / Gaddi Susi søn. 11 Of the tribe of Joseph, namely, of the tribe of Manasseh, Gaddi the son of Susi.
12 af Dans stamme Ammiel, Gmallis søn, 12 For Dans Stamme / Ammiel Gemalli søn. 12 Of the tribe of Dan, Ammiel the son of Gemalli.
13 af Asers stamme Setur, Mikaels søn, 13 For Assers Stamme / Seihur Michaels søn. 13 Of the tribe of Asher, Sethur the son of Michael.
14 af Naftalis stamme Nabi, Vofsis søn, 14 For Nephtali Stamme / Nahebi Vaphsi søn. 14 Of the tribe of Naphtali, Nahbi the son of Vophsi.
15 af Gads stamme Geuel, Mtakis søn. 15 For Gads Stamme / Eeuel Machi søn. 15 Of the tribe of Gad, Geuel the son of Machi.
16 Det var navnene på de mænd, Moses udsendte for at undersøge landet. Men Moses gav hosea, Nuns søn, navnet Josua.16 Disse ere nafnene paa de MÆnd / som Mose udsende ad bespyde Landet: Men Mose taldede Osea Nuns Søn Josua. 16 These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun Jehoshua.
17 Og Moses sendte dem af sted for at undersøge Kana'ans land. Og han sagde til dem: »Drag herfra op i Sydlandet og drag op i bjergene 17 Oc Mose sende dem ad bespeyde Canaans Land / oc sagde til dem _ Reyser hen op i Synden / oc gaar op paa Bierget: 17 And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain:
18 Og se, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt, 18 Oc beseer Landet / hvordant det er / oc det Folck som der boer udi / om det er sterckt eller svagt / om det er lidet eller meget. 18 And see the land, what it is; and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many;
19 om landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om byerne, de bor i, er teltlejre eller fæstninger, 19 Oc hvad det er for et Land det boor udi / oc det er got eller ont / oc hvad det er for Stæder som det boor udi / om (det boor) i Leyre eller i falske Stæder. 19 And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad; and what cities they be that they dwell in, whether in tents, or in strong holds;
20 og om landet er fedt eller magert, om der findes træer deri eller ej. Vær ved godt mod og tag noget af landets frugt med tilbage!« Det var netop ved den tid, de første druer var modne.20 Ov hvad det er for et Land / om det er feed eller magerr / oc om det ere Træ eller ey: Værer frjmodige / oc tager af Landsens Fruct / oc det var da den Tjd som Vjntruer ere først modne.20 And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the firstripe grapes.
21 Så drog de af sted og undersøgte landet lige fra Zins ørken til rehob, egnen hen imod hamat. 21 Oc de ginge op oc bespeydede Landet / fra den Ørcken Zin / indtil Rehob / oc mand gaar til Hamath. 21 So they went up, and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath.
22 Så begav de sig op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede ahiman, sjesjaj og talmaj, anaks efterkommere. Men Hebron var grundlagt syv år før Zoan i Ægypten. 22 Saa ginge de oc op i Synden / oc komme til Hebron / oc der vare Abiman / Sesat oc Thalmai / Anaks Børn: Men Hebron var bygd siu Aar før end Zoam i Ægyupten. 22 And they ascended by the south, and came unto Hebron; where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in Egypt. )
23 Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en ranke med en drueklase, som der måtte to mand til at bære på en bærestang, og plukkede nogle granatæbler og figener. 23 Oc de komme indtil den Bæck i Escol / oc skaare der af en Vjnqvist / oc en Vjnklase / oc de bare den ved paa en Stang /Yoc af Granatt æble oc Figen. 23 And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff; and they brought of the pomegranates, and of the figs.
24 Man kaldte dette sted esjkoldalen med hentydning til den drueklase, israeliterne der skar af.24 Den Sted talde mand Escols Bøck / for den Vjndruis skyld / som Jsraels Børn skaare der af.24 The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence.
25 Efter fyrretyve dages forløb vendte de tilbage efter at have undersøgt landet; 25 Oc de vende dem tilbage igien / der de hafde bespeydet Landet / der fyrretive Dag vare ude: 25 And they returned from searching of the land after forty days.
26 og de kom til Moses og Aron og hele israeliternes menighed i parans ørken i kadesj og aflagde beretning for dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. 26 Oc ginge hen / oc komme til Mose oc Aaron / oc til all Meenigheden af Jsraels Børn / i den Ørcken Paran imod Kades / oc sagde dem oc all Meenigheden Svar igen / oc de lode dem see Landsens Fruct. 26 And they went and came to Moses, and to Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh; and brought back word unto them, and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land.
27 De fortalte ham: »Vi kom til landet, du sendte os til; det er virkelig et land, der flyder med mælk og honning, og her er flugt derfra; 27 Oc fortalde dem det / oc sagde : Vi ere komne ind i Landet / der du sende os til / oc det flyder end med Melck oc Honnig / oc denne er Fructen der af. 27 And they told him, and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey; and this is the fruit of it.
28 men stærkt er folket, som bor i landet, og byerne er befæstede og meget store; ja, vi så også efterkommere af anak der. 28 Der foruden ad der boer sterckt Folck i Landet / oc der ere saare stoore faste Stæder: Oc vi faae der ocsaa Anaks Børn. 28 Nevertheless the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and very great: and moreover we saw the children of Anak there.
29 Amalek bor i Sydlandet, hetiterte, jebusiteme og amoriterne i bjerglandet og Kana'anæerne ved havet og langs Jordan.« 29 Amatcucrne døe Synden i Landet : Oc Hethitterne / oc Jebusiterne / oc Amoritterne / boe paa Bierge: Oc de Cananitter boe ud mod Hafvet / oc hos Jerdanens bredde. 29 The Amalekites dwell in the land of the south: and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, dwell in the mountains: and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan.
30 da søgte kaleb ,at bringe folket til tavshed over for Moses og sagde: »Lad os kun drage op og underlægge os det, thi vi kan sikkert tage det!« 30 Men Caleb stillede Folcket for Mose / oc sagde: Lader os jo gaae hen op oc indtage Landet til Arfve / thi ve kunde vel indtage det med Mact. 30 And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it.
31 Men de mænd, der havde været med ham deroppe, sagde: »Vi kan ikke drage op imod dette folk, thi det er stærkere end vi!« 31 Men de Mænd som vare reyste den op med hennem / sagde: Vi kunde icke drage hen op imod det Folck / Thi det er sterckere end vi. 31 But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people; for they are stronger than we.
32 Og de talte nedsættende til israeliterne om landet, som de havde undersøgt, og sagde: »Landet, som vi har rejst igennem og undersøgt, er et land, der fortærer sine indbyggere, og alle de folk, vi så der, var kæmpestore. 32 Oc de lastede Landet / hvilcke de hafde bespeydet for Jsraels Børn / oc sagde : Det Land som vi ginge igennem ad bespeyde det / (er) et Land som opæder sine Jndbyggere / oc alt det Folck vi saae der inde / ere høye Folck. 32 And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it are men of a great stature.
33 vi så der kæmperne anaks sønner, der er af kæmpeslægten og vi forekom både os selv og dem som græshopper!« 33 Oc vi saae der Kæmper Anaks Børn af Kæmpere / oc vi siuntis i vore Øyen lige som Græshopper / oc vi vare oc lige så for deres Øyen.33 And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel