Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Åbenbaringen 4

1948

1647

King James Version

1 Derefter så jeg, og se, en dør var åben ind til Himmelen, og den samme røst, der lød som en basun, og som jeg før havde hørt tale til mig, sagde: »Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.« 1 IV.Capittel. EFter disse ting saa jeg / oc see / der var en Dør opladt i Himmelen / Oc den første Røst / som jeg hafde hørt / som en basunis / der kalde med mig / som sagde / Stjg hjd op / oc jeg vil vise dig de ting / som bør ad skee her efter. 1 After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter.
2 Straks kom jeg under Åndens magt; og se, en trone stod i Himmelen, og der sad En på tronen, 2 Oc strax var jeg i Aande: Oc see / der var en Stool sæt i Himmelen / oc een som sad paa Stoolen. 2 And immediately I was in the spirit; and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.
3 og han, som sad der, var at se til som jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt omkring tronen, at se til som smaragd. 3 Oc den som der stad / var lige ad see til / som den Steen jaspis oc Sardin / Oc der var en Regnbue trint omkring Stoolen / lige ad see til / som en Smaragd. 3 And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.
4 Og i kreds om tronen så jeg fireogtyve troner og på tronerne fireogtyve ældste, iførte hvide klæder og med gyldne sejrskranse på deres hoveder. 4 Oc trint omkring Stoolen (vare) fire oc tive Stoole / oc paa de Stoole saa jeg fire oc tive Ældste sidde / klædde i hvide Klæder / oc de hafde Guldkroner paa deres Hofveder. 4 And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.
5 Og fra tronen udgår der lyn og bulder og tordenskrald, og syv fakler brænder foran tronen, det er Guds syv ånder. 5 Oc af Stoolen uginge / liunet / oc Torden oc Liud / oc siu Blus med Ild brænde for Stoolen / som ere de siu Guds Aander. 5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.
6 Og foran tronen er der ligesom et glarhav, klart som krystal, og midt for hver side af tronen, i kreds omkring den, fire livsvæsener fulde af øjne fortil og bagtil. 6 Oc for Stoolen var et Glarhaf / lige som Cristal / oc midt i stoolen / oc om stoolen / fire Diur / fuld med Øyen foor oc bag. 6 And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.
7 Og det første væsen lignede en løve; og det andet væsen lignede en okse; og det tredje væsen havde ansigt som et menneske, og det fjerde væsen lignede en flyvende ørn. 7 Oc det første Diur var lige som en Løve / oc det andet Diur var lige som en Kalf / oc det tredie hafde Ansict lige som et Menniske / oc det fierde Diur / ligesom et fluendis Ørn. 7 And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.
8 Og hvert af de fire væsener havde seks vinger; rundt om og på indersiden af vingerne er de fulde af øjne; og uden ophør siger de dag og nat: »Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer!« 8 Oc de fire Diur / hver for sig / hafde hver sex Vinger trint omkring / oc de vare inden til fulde med Øyen / oc hafde ingen ro / Dag eller Nat / sigende / Hellig / Hellig / Hellig HErre Gud den Allmæctige / den der var / oc den der er / oc den der kommer. 8 And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come.
9 Og når væsenerne frembærer ære og pris og tak til ham, som sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, 9 Oc der Diuerne skulde gifve hannem Ære oc Prjs oc Tack / som sad paa Stolen / den som lefver i all Ævighed / 9 And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,
10 da kaster de fireogtyve ældste sig ned for ham, som sidder på tronen, og tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og lægger deres sejrskranse ned for tronen og siger: 10 Da skkulde de fire oc tive Ældste falde ned for hannem / som sad paa Stoolen / oc tilbede den som lefver i all Ævighed. Oc kaste deres Kroner for Stoolen / sigendes / HErre / 10 The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,
11 »Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få æren og prisen og magten; thi du har skabt alle ting, og de blev til og blev skabt, fordi det var din vilje«11 Du est værdig til / ad tage Prjsen oc Æren oc Kraften: Thi du hafver skabt alle Ting / oc formedelst din Villie ere de / oc de skabte. 11 Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel