Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Esajas bog 21

1931

1647

King James Version

1 Et udsagn om havørknen. Som hvirvlende storme, der jager i Sydlandet, kommer det fra ørkenen, det grufulde land. 1 XXI. Capitel. ER Borde ofver Ørcken hos Hafvet : Ligesom en Hværvelvind far fræm i Synden / (saa) kommer (det) af Ørcken af et græsteligt Land. 1 The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through; so it cometh from the desert, from a terrible land.
2 Så svart et syn blev mig meldt: »Ransmænd raner, hærmænd hærger! Frem, elamiter! Til belejring, meder! Alle suk gør jeg ende på!« 2 (Thi) mig er kundgiort en svar Siun. Den Falske handler falskeligen / oc Ødeleggeren ødelegger. Clam trag op / Madai beleg / Jeg hafver giort ende paa ald dens Suck. 2 A grievous vision is declared unto me; the treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam: besiege, O Media; all the sighing thereof have I made to cease.
3 Derfor fyldes mine lænder af skælven, jeg gribes af veer som, fødende kvinde, døv af svimmelhed, blind af skræk, 3 Derfor ere mine Lender fulde af Pjne / Angist angriber den der føder / Jeg vred mig naar jeg hørde det / Jeg blef forfærdit naar jeg saa det.3 Therefore are my loins filled with pain: pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travaileth: I was bowed down at the hearing of it; I was dismayed at the seeing of it.
4 mit hjerte forvirres, gru falder på mig; skumringen, jeg elsker, bliver mig til angst. 4 Mit Hierte blef forvildit / gruelfe hafver forfærdit mig / Tusmørcket som jeg hafde kier / hafver hand sat mig til forfærdelse. 4 My heart panted, fearfulness affrighted me: the night of my pleasure hath he turned into fear unto me.
5 Bordet dækkes, hynder bredes, man spiser og drikker, »op i fyrster, salv eders skjolde!« 5 Ja tilreed et Bord / Lad Væcteren vare paa / æd / dricdk / giører eder rede i Fyrster / mører Skiold. 5 Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink: arise, ye princes, and anoint the shield.
6 thi så sagde Herren til mig: »gå hen og stil vægteren ud! Hvad han får at se, skal han melde. 6 Thi saa sagde HErren til mig / Gack / sæt en Væcter / hvilcken skal kundgiøre det hand seer. 6 For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.
7 Og ser han ryttere, et par komme ridende, en rytter på æsel, en rytter på kamel, da skal han lytte, ja lytte spændt!« 7 Oc hand saa Vogne med tvende Ryttere (i hver) sampt Vogne (dragne) af Asne / oc Vogne (dragne) af Cameeler / oc hand gaf sluttig act der paa med stoor actsomhed. 7 And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed:
8 og han råbte: »Se, o Herre, på varden står jeg bestandig, dagen lang, og på min vagtpost står jeg trolig 8 Oc hand raabte som en Løve / HErre / Jeg staar altjd paa Vacttornet om Dagen / oc jeg staar paa mjn Vact alle Nætter. 8 And he cried, A lion: My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights:
9 nat efter nat!« Men se, da kom der ridende mænd, et par kom ridende; de råbte: »Faldet, faldet er Babel, han knuste alle dets guder i støvet!« 9 Oc see / der komme Vogne med tvende Ryttere i (hver/) oc een svarede oc sagde : Babylon er falden / den er falden / oc mand hafver nedbrøt alle dens Guders Billeder til Jorden. 9 And, behold, here cometh a chariot of men, with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground.
10 Mit knuste, mit tærskede folk! Hvad jeg, har hørt fra Hærskares Herre, fra Israels Gud, det melder jeg eder.10 Mit Tærskekorn oc det (Korn) som er i mjn Loo : Det jeg hørde af den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / kundgiorde jeg eder. 10 O my threshing, and the corn of my floor: that which I have heard of the LORD of hosts, the God of Israel, have I declared unto you.
11 Et udsagn om Duma. Der råbes til mig fra Se'ir: »Vægter, hvordan skrider natten, vægter, hvordan skrider natten?« 11 En Byrde ofver Duma. Der raaber een til mig af Seir: Væcter hvad siger du om Natten? Væcter hvad siger du om Natten? 11 The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?
12 Vægteren svarer: »Morgen kommer, men også nat! Vil i spørge, så spørg! Kom kun igen!«12 Væcteren sagde: Morgenen er kommen / oc der er end Nat: Ville J spårie saa spørier / vender om / kommer. 12 The watchman said, The morning cometh, and also the night: if ye will inquire, inquire ye: return, come.
13 Et udsagn: »I ødemarken«. Søg nattely i ødemarkens krat, i Dedans karavaner! 13 En Byrde ofver Arabia. J skulle blifve ofver Nat i Skoven i Arabia / J som ere paa Dedanims Stjer. 13 The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedanim.
14 Bring de tørstige vand i møde, I, som bor i temas land, mød de flyende med brød! 14 Kommer mod den Tørstige (med) Vand / J som bo i Thema Land / forekommer den som flyer med hans Brød. 14 The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled.
15 Thi de er på flugt for sværd, på flugt for det dragne sværd, på flugt for den spændte bue, på flugt for krigens tynge.15 Thi de flye for Sverd / ja for et draget Sverd / for en spent Bue / oc for en svaar Krjg. 15 For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.
16 Thi så sagde Herren til mig: »Et år endnu, som daglejeren regner året, og det er ude med al Kedars herlighed. 16 Thi saa sagde HErren til mig / Jnden et Aar / lige som en Daglønneris Aar ere / skal alle Kedars Herlighed endis. 16 For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail:
17 Resten af Kedars heltes buer skal være ringe, så sandt Herren, Israels Gud, har talet.«17 Oc det ofverblefne Tall af Bueskyttere / som ere de stercke af Kedarss Børn / skulle formindskes / Thi HErren Jsraels Gud hafver talet det.17 And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar, shall be diminished: for the LORD God of Israel hath spoken it.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel