Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Ezekiels bog 10

1931

1647

King James Version

1 Og jeg skuede og se, over hvælvingen over kerubernes hoveder var der noget som safir; noget ligesom en trone viste sig over dem. 1 X. Capitel. OC jeg saa / oc see / paa den udstracte Befæstning / som var ofver Cherubims Hofved som en Saphjrsteen / som en Stools lignelse ad see / faais hand ofver dem. 1 Then I looked, and, behold, in the firmament that was above the head of the cherubims there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.
2 Så sagde han til manden i det linnede klædebon: »Gå ind mellem hjulene under keruberne og tag hænderne fulde af glødende kul fra rummet mellem keruberne og strø det ud over byen!« Og jeg så ham gå derhen. 2 Oc hand sagde til den Mand i Lindklæderne / ja hand sagde / Gack hen ind imedlem Hiulene / hen under Cherub / oc tag dine HÆnder fulde af gloende Kull / der fra imedlem Cherubim / oc udspree dem ofver Staden / oc hand gick hen ind / for mine Øyne / 2 And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in in my sight.
3 Keruberne stod sønden for templet, da manden gik derhen, og skyen fyldte den indre forgård. 3 Men Cherubim stode ved huusens høyre side / der den Mand gick hen ind / oc Taaget opfyldte de inderste Forgaarde. 3 Now the cherubims stood on the right side of the house, when the man went in; and the cloud filled the inner court.
4 Og Herrens herlighed hævede sig fra keruberne og flyttede sig hen til templets tærskel; da fyldtes templet af skyen, og forgården fyldtes af Herrens herligheds glalans. 4 Oc HErrens Herlighed opløfte sig ofver Cherub til Dørtærsklen paa Huuset / oc Huuset blef fuld af Taage / oc Forgaarden fuld med skin af HErrens Herlighed. 4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD'S glory.
5 Og suset af kerubernes vinger hørtes helt ud i den ydre forgård som Gud den almægtiges røst, når han taler. 5 Oc der hørdis Cherubims Vingers Liud / indtil Forgaarden uden for / lige som den Allsommæctigste Guds Røst / naar hand taler 5 And the sound of the cherubims' wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh.
6 Så bød han manden i det linnede klædebon: »Tag ild fra rummet mellem hjulene, inde mellem keruberne!« Og manden stillede sig hen ved siden af det ene hjul 6 Oc det skeede / der hand hafde befalit Manden / som var i Linklæderne / oc sagt : Tag Jld der fra imedlem Hiulene / (ja) der fra imedlem Cherubim / da gick hand ind / oc stood hos Hiulet. 6 And it came to pass, that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubims; then he went in, and stood beside the wheels.
7 og rakte hånden ind i ilden, som brændte mellem keruberne, og kom ud med noget deraf. 7 Oc Cherub udracte sin haand der fra imedlem Cherubim / til Jlden / som var imedlem Cherubim / oc tog (der af/) oc gaf den i Lindklæderne i Hænde / Oc hand tog oc gick ud. 7 And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen: who took it, and went out.
8 Under kerubernes vinger sås noget, der lignede en menneskehånd; 8 Oc der siuntis paa Cherubim / lige som et Menniskis haand under deres Vinger.8 And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings.
9 og jeg skuede, og se, der var fire hjul ved siden af keruberne, eet ved hver kerub, og hjulene var som funklende krysolit at se til. 9 Oc jeg saa / oc see / der (stoode) fire Hiul hos Cherubim / hos hver Cherub et Hiul / oc Himlene vare til ad see / som en Turkous Steenis skin. 9 And when I looked, behold the four wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub: and the appearance of the wheels was as the colour of a beryl stone.
10 De så alle fire ens ud, og det var, som om der i hvert hjul var et andet hjul, 10 Oc naar mand saa paa dem / da var der en Lignelse paa de fire / lige som (det eene) Hiul var i (det andet) Hiul. 10 And as for their appearances, they four had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel.
11 De kunne gå til alle fire sider de vendte sig ikke, når de gik. Thi de gik i den retning, den forreste vendte, og de vendte sig ikke, når de gik. 11 Naar de ginge / da ginge de paa deres fire Fierdinger / de vende dem icke / naar de ginge / Men hvor det første gick hen / det ginge de efter / de vende dem icke om / naar de ginge. 11 When they went, they went upon their four sides; they turned not as they went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went.
12 Hele deres legeme, ryg, hænder og vinger og ligeledes hjulene var fulde af øjne rundt om; således var det med alle fire hjul. 12 Oc alt deres Ljf / oc deres Ryg / oc deres Hænder / oc deres Ryg / oc Hiulene vare fulde af Øyne / trint omkring / paa alle de samme fire Hiule. 12 And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and the wheels, were full of eyes round about, even the wheels that they four had.
13 Og jeg hørte, at hjulene kaldtes galgal. 13 Anlangendis de Hiule / saa blef der raabt til dem / O du Hiul / for mine Ørne. 13 As for the wheels, it was cried unto them in my hearing, O wheel.
14 Hver af dem havde fire ansigter; det ene var et kerubansigt, det andet et menneskeansigt, det tredje et løveansigt og det fjerde et ørneansigt. 14 Oc hver hafde fire Ansicter / det førstis Ansict / var Cherubs Ansict / oc det andets Ansict var / et Menniskis Ansict / oc det tredie / en Løvis Ansict / oc det fierde / en Ørns Ansict. 14 And every one had four faces: the first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.
15 Og keruberne hævede sig i vejret. Det var det samme levende væsen, jeg så ved floden Kebar. 15 Oc Cherubim foore høyt op / det er det Diur / som jeg saa hos Chebar Flod. 15 And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by the river of Chebar.
16 Når keruberne gik, gik også hjulene ved siden af, og når keruberne løftede vingerne for at hæve sig fra jorden, vendte hjulene sig ikke fra dem; 16 Oc naaar de Cherubin ginge / da ginge Hiulene hos dem / oc naar Cherub ophefvede deres Vinger / ad løfte sig fra Jorden / da vende icke Hiulene om / de vare ocsaa hos dem. 16 And when the cherubims went, the wheels went by them: and when the cherubims lifted up their wings to mount up from the earth, the same wheels also turned not from beside them.
17 når de standsede, standsede også de; og når de hævede sig, hævede de sig med, thi væsenets ånd var i dem.17 Naar hjne stode / da stoode disse / oc naar de opløfte sig / da opløfte disse sig med dem / Thi der var en lefvendis Aand i dem. 17 When they stood, these stood; and when they were lifted up, these lifted up themselves also: for the spirit of the living creature was in them.
18 Så forlod Herrens herlighed templets tærskel og stillede sig over keruberne. 18 Oc HErrens Herlighed gick ud igien fra Dørtærsklen paa huuset / oc stood ofver Cherubim. 18 Then the glory of the LORD departed from off the threshold of the house, and stood over the cherubims.
19 Og jeg så, hvorledes keruberne løftede vingerne og hævede sig fra jorden, da de gik, og hjulene med dem; og de standsede ved indgangen til Herrens huses østport, og Israels Guds herlighed var oven over dem. 19 Da ophefvede Cherubim deres Vinger / oc opløfte sig fra JOrden / for mine Øyne : Der de udginge / da ginge oc Hiulene hos dem / oc hver stood i HErrens Huusis Portis Dør mod Østen / oc Jsraels Guds herlighed var ofven ofver dem. 19 And the cherubims lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight: when they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the LORD'S house; and the glory of the God of Israel was over them above.
20 Det var det samme levende væsen, jeg så under Israels Gud ved floden Kebar; og jeg skønnede, at det var keruber. 20 Det er det Diur / som jeg saa under Jsraels Gud / hos Chebar Flod / oc jeg kiende / ad de vare Cherubim. 20 This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar; and I knew that they were the cherubims.
21 Hver af dem havde fire ansigter og fire vinger og noget ligesom menneskehænder under vingerne. 21 Hvert hafde fire Ansicter / oc hvert fire Vinger / oc under deres Vinger lige som Menniskes hænder. 21 Every one had four faces apiece, and every one four wings; and the likeness of the hands of a man was under their wings.
22 Og deres ansigter var ligesom de ansigter, jeg så ved floden Kebar. De gik alle lige ud.22 Oc deres Ansicts skickelse var / som de Ansicters hvilcke jeg saa hos Chebar Flod : deres skickelser til ad see / oc de self : de ginge hver lige fræm for sig.22 And the likeness of their faces was the same faces which I saw by the river of Chebar, their appearances and themselves: they went every one straight forward.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel