Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Ezekiels bog 25

1931

1647

King James Version

1 Herrens ord kom til mig således: 1 XXV. Capitel. OC HErrens Ord skeede til mig / oc sagde: 1 The word of the LORD came again unto me, saying,
2 Mennesskesøn, vend dit ansigt imod ammoniterne, profeter imod dem 2 Du Menniskis Søn / Sæt dit Ansict mod Ammons Børn / oc spaa imod dem / 2 Son of man, set thy face against the Ammonites, and prophesy against them;
3 og sig til dem: Hør den herre Herrens ord: Så siger den Herre Herren: Fordi du råbte »ha, ha!« over min helligdom, da den vanhelligedes, og over Israels land, da det lagdes øde, og over Judas hus, da de vandrede i landflygtighed, 3 Oc sjg til Ammons Børn / hører HErrens HErrens Ord / saa sagde den HErre HErre: Fordi ad du sagde / Ha ha / om mjn Helligdom / thi den er venhelliget / oc omJsraels Land / thi det er ødelagt / oc om Juda huus / thi de ere bortfarne i Fængsel / 3 And say unto the Ammonites, Hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD; Because thou saidst, Aha, against my sanctuary, when it was profaned; and against the land of Israel, when it was desolate; and against the house of Judah, when they went into captivity;
4 se, derfor giver jeg dig i eje til østens sønner; de skal opslå deres teltlejre og indrette deres boliger i dig; de skal spise din frugt og drikke din mælk. 4 Derfor see / Jeg vil gifve dem af Østen dig til Asf / oc de skulle sætte deres huus i dig / oc giøre deres Boolig i dig / De skulle æde djn Fruct / oc de skulle dricke djn Melck. 4 Behold, therefore I will deliver thee to the men of the east for a possession, and they shall set their palaces in thee, and make their dwellings in thee: they shall eat thy fruit, and they shall drink thy milk.
5 Jeg gør Rabba til græsgang for kameler og ammons byer til lejrsted for småkvæg; og i skal kende, at jeg er Herren. 5 Oc Jeg vil giøre Rabbath til Kameelers Bolig / oc Ammons Børn til Faarestj / oc j skulle vide / ad Jeg er HErren. 5 And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couchingplace for flocks: and ye shall know that I am the LORD.
6 Thi så siger den Herre Herren: Fordi du klappede i hænderne og stampede med fødderne og med dyb ringeagt godtede dig af hjertet over Israels land, 6 Thi saa sagde den HErre HErre / Fordi du klapper med haanden oc du sparcker med Fooden / oc hafver glæde dig / ii all djn spot / af hiertet / mod Jsraels Land / 6 For thus saith the Lord GOD; Because thou hast clapped thine hands, and stamped with the feet, and rejoiced in heart with all thy despite against the land of Israel;
7 se, derfor udrækker jeg hånden imod dig og gør dig til rov for folkene; jeg udrydder dig af folkeslagene, udsletter dig af landene og tilintetgør dig; og du skal kende, at jeg er Herren.7 Derfor see / Jeg udræcker mjn Haand ofver dig / oc gifver Hedningene dig til Bytte / oc udrydder dig fra Folckene / oc ødelegger dig af Landene / Jeg vil udslette dig / oc du skalt vide / ad Jeg er HErren.7 Behold, therefore I will stretch out mine hand upon thee, and will deliver thee for a spoil to the heathen; and I will cut thee off from the people, and I will cause thee to perish out of the countries: I will destroy thee; and thou shalt know that I am the LORD.
8 Så siger den Herre Herren: Fordi Moab siger: »Se, det er med Judas hus som med alle de andre folk!« 8 Saa sagde den HErre HErre / Fordi ad Moab oc Seir sige / See / Juda huus er lige som alle Hedningene / 8 Thus saith the Lord GOD; Because that Moab and Seir do say, Behold, the house of Judah is like unto all the heathen;
9 Se, derfor lægger jeg Moabs skrænter åbne, så byerne går tabt fra dets ene ende til den anden, landets pryd, Bet Jesjimot, Baal-Meon og Hirjatajim. 9 Derfor see / Jeg vil obne Moabs Skulder fra Stæderne / ja fra hans Stæder / fra hans ende / som er det ædle Land / Beth Jesimoth / BaalMeon / oc Kiriathama / 9 Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Bethjeshimoth, Baalmeon, and Kiriathaim,
10 Østens sønner giver jeg det i eje, for at det ikke mere skal ihukommes blandt folkene. 10 For dem af Østen / med Ammons Børn / oc jeg vil gifve dem til Arf / ad mand skal icke meere ihukomme Ammons børn iblant Hedningene. 10 Unto the men of the east with the Ammonites, and will give them in possession, that the Ammonites may not be remembered among the nations.
11 Jeg holder dom over Moab; og de skal kende, at jeg er Herren.11 Jeg vil holde Ræt ofvr Moab / oc de skulle vide / ad Jeg er HErren.11 And I will execute judgments upon Moab; and they shall know that I am the LORD.
12 Så siger den Herre Herren: Fordi Edom optrådte hævngerrigt mod Judas hus og pådrog sig svar skyld ved at hævne sig på dem, 12 Saa sagde den HErre HErre / Fordi / ad Edom giorde det / der hand hefnede sig saare paaJuda huus / oc de forskyldede sig hart / oc de hfvnede sig paa dem / 12 Thus saith the Lord GOD; Because that Edom hath dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended, and revenged himself upon them;
13 derfor, så siger den herre heeren: Jeg udrækker hånden mod Edom og udrydder folk og fæ deraf og gør det øde; fra Teman til Dedan skal de falde for sværdet. 13 Derfor saa sagde den HErre HErre / Jeg vil udræcke mjn Haand ofver Edom / oc udrydde der af / Mennisker oc Fæ / oc ædelegge dem fra Theman oc Dedan / de skulle falde ved Sverdet. 13 Therefore thus saith the Lord GOD; I will also stretch out mine hand upon Edom, and will cut off man and beast from it; and I will make it desolate from Teman; and they of Dedan shall fall by the sword.
14 Jeg fuldbyrder min hævn på Edom ved mit folk Israels hånd, og de skal handle med Edom efter min vrede og harme, og Edom skal kende min hævn, lyder det fra den Herre Herren.14 Oc Jeg vil hefne mig ofver Edom / ved mit Folckis Jsraels haand / oc de skulle giøre ved Edom / efter mjn Vrede oc efter mjn Grumhed / oc de skulle kiende mjn hefn / siger den HErre HErre.14 And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel: and they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury; and they shall know my vengeance, saith the Lord GOD.
15 Så siger den Herre Herren: Fordi filisterne optrådte hævngerrigt og med foragt i hjertet tog hævn og hærgede i endeløst had, 15 Saa sagde den HErre HErre / Fordi ad Philisterne giorde hefn / oc hafve hefnet sig hart med spot af hiertet / ad fordærfve emd en ævig Fiendskab / 15 Thus saith the Lord GOD; Because the Philistines have dealt by revenge, and have taken vengeance with a despiteful heart, to destroy it for the old hatred;
16 derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg udrækker hånden mod filisterne og udrydder kreterne, og jeg tilintetgør, hvad der er levnet ved havets strand. 16 Derfor saa sagde den EHrre HErre / See / JEg vil udræcke mjn Haand ofver Philisterne / oc Jeg vil udrydde Crethi / oc Jeg vil omkomme det som er ofverblefvet hos Hafsens Haun. 16 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I will stretch out mine hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethims, and destroy the remnant of the sea coast.
17 Jeg tager vældig hævn oer dem og revser dem i vrede; og de skal kende, at jeg er Herren, når jeg fuldbyrder min hævn på dem.17 Oc Jeg vil giøre stoor Hefn paa dem / med grumm Straf / Oc de skulle vide / ad Jeg er HErren / naar Jeg bruger mjn Hefn over dem.17 And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and they shall know that I am the LORD, when I shall lay my vengeance upon them.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel