Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Filemonbrevet 1

1948

1647

King James Version

1 Paulus, Kristi Jesu fange, og broderen Timoteus sender hilsen til Filemon, vor kære ven og medarbejder,1 S.Pauli Epistel i Philemonem. I.Capitel. PAulus / Christi JEsu bundne / oc den Broder Timotheus / Til philemonem den Elskelige / oc vor Medarbeydere / 1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
2 til søsteren Appia, til Arkippus, vor medstrider, og til menigheden i dit hus.2 Oc Apphiam den elskelige (Qvinde/) oc Archippum vor Medstrjdere / oc den Meenighed i dit Huus: 2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
3 Nåde være med eder og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!3 Naade (være) med eder / oc Fred af Gud vor Fader / oc den HErre JESUS Christo. 3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
4 Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner,4 Jeg tacker min Gud / i det jeg tæncker altjd paa dig i mine Bøner / 4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
5 fordi jeg hører om den kærlighed og tro, du har til Herren Jesus og viser over for alle de hellige.5 Efter ad ejg hør om din Kierlighed oc den Tro / som du hafver til den HErre Jesum / oc mod alle de hellige / 5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
6 Jeg beder om, at det fællesskab om troen, som du er med i, må blive virksomt for Kristus gennem erkendelsen af alt det gode, som er os givet.6 Ad din Trois Samfund kand blifve kraftig i alt det Godis bekiendelse / som er i eder / til Christum Jesum. 6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
7 Thi stor glæde og trøst har jeg fået af din kærlighed, fordi de helliges hjerter er blevet vederkvæget ved dig, broder!7 thi vi hafve stoor Glæde oc trøst af din Kierlighed / Thi de Helliges Hierter ere vederqvægede formedelst dig / Broder. 7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
8 Derfor vil jeg, skønt jeg med stor frimodighed i Kristus kunne befale dig det, du bør gøre,8 Derfor / alligevel ad jeg hafver stoor dristighed i Christo / til ad befale dig / hvad som er tilbørligt / 8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
9 for kærlighedens skyld hellere bede dig. Sådan som jeg er, den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu fange,9 (Dog) for Kierlighedens skyld formaner jeg dig heller / som er saadan een / hin gamle Paulus / men nu oc JEsu Christi Bundne. 9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
10 beder jeg dig for mit barn, som jeg bar fået i mit fangenskab, for Onesimus,10 Saa formaner jeg dig for min Søn Onesimo / som jeg aulede i mone Baand / 10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
11 som før ikke var dig til »gavn«, men nu er til gavn både for dig og for mig;11 Som tilforn var dig unyttelig / Men nu dig oc mig vel nyttelig / den jeg sende igien. 11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
12 ham sender jeg dig nu tilbage, ham, mit eget hjerte!12 Men annam du hannem / det er / mit eget Hierte / 12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
13 Jeg ville gerne have beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne tjene mig under mit fangenskab for evangeliets skyld;13 Hvilcken jeg vilde behuldit hoos mig self / ad hand skulde tient mig / for dig / udi Uangelii Baand. 13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
14 men uden dit samtykke ville jeg intet gøre, for at din gode gerning ikke skal være af tvang, men af fri vilje.14 Men uden din samtycke vilde jeg intet giøre / paa det / ad det gode skulde icke være efter fornødenhed / men efter Frjvillighed. 14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
15 Thi det var måske derfor, han for en kortere tid blev skilt fra dig, for at du skulle eje ham evigt,15 Thi hand er / kand skee / derfor skild (fra dig) til en tjd / ad du skulde tage hannem ævindeligen igien / 15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
16 og da ikke mere som en træl, men som noget langt mere end en træl: som en elsket broder. Det er han i høj grad for mig, men hvor meget mere så ikke for dig, både rent menneskeligt og i Herren.16 Nu icke meere som en Træl / men ofver en Træl / en elskelig Broder / meest mig / hvor meget mere dig / baaade i Kiødet oc i HErren? 16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
17 Så sandt du da regner mig for din medbroder, så tag imod ham, som om det var mig selv.17 Dersom du nu holder mig for din Medbroder / da annamme hannem / som mig. 17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
18 Og har han gjort dig nogen uret, eller skylder han dig noget, så skriv det på min regning!18 Men hafver hand giort dig nogen uret / eller er skyldig / da regn mig det til. 18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
19 Jeg, Paulus, forpligter mig herved med egenhændig underskrift til at betale for ikke at tale om, at du skylder mig endogså dig selv!19 Jeg Paulus / skref med min Haand / jeg vil betale / ad jeg icke skal sige dig / ad du est oc mig dig self skyldig. 19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
20 Ja, broder, lad mig dog få »gavn« af dig i Herren! vederkvæg mit hjerte i Kristus!20 Ja Broder / lad mig nyde dig i HErren / vederqvæg mit Hierte i HErren. 20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
21 I tillid til din lydighed skriver jeg dette til dig; jeg ved jo, at du endogså vil gøre mere end det, jeg siger.21 Jeg skref dig til / af den Tilljd som jeg hafver til din lydelse / Jeg som veed / ad du oc skalt giøre ofver det jeg siger. 21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
22 Samtidig beder jeg dig berede dig på at have mig som gæst; thi jeg håber, at jeg ved jeres bønner skal blive givet tilbage til jer.22 Men der til med / da bereed mig oc Herberge / Thi jeg haabis / ad jeg skal / formedelst eders bøn / skenckis eder / 22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
23 Epafras, min medfange i Kristus Jesus,23 De hilse dig / Epaphras min Mefange i Christo JEsu / 23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
24 Markus, Aristarkus, Demas og Lukas, mine medarbejdere, sender hilsen til dig.24 marcus / Aristarchus / Demas / Lucas / mine Medarbeydere. 24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
25 Herren Jesu Kristi nåde være med eders ånd.25 Vor HErris JEsu Christi Naade (være) med eders Aand / AMEN. Til Philemonem / Blef skrefven af Rom / med en Huusknect Onesimo.25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel