Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Josuabogen 5

1931

1647

King James Version

1 Men da alle amoriterkongerne vesten for Jordan og alle kana'anæerkongerne ved havet hørte, at Herren havde ladet Jordans vand tørre bort foran israeliterne, indtil de var gået over, blev de slaget af rædsel og tabte modet over for israeliterne.1 V. Capite. OC det skeede / der alle Emoriternes Konger / som boede ofver Jordanen i Vesten / oc alle Cananiternes Konger / som vare hos Hafvet / hørde /ad HErren hafde tørrit Jordanens Vand for Jsraels Børn / indtil de komme der ofver / ds smeltedis deres Hierte /oc der var icke meere Mood i dem for Jsraels Børn.1 And it came to pass, when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the LORD had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them any more, because of the children of Israel.
2 På den tid sagde Herren til Josua: »Lav dig stenknive og omskær på ny israeliterne!« 2 Paa den Tjd sagde HErren til Josua: Giør dig Steen knjfve / oc omskær Jsraels Børn igien anden gang. 2 At that time the LORD said unto Joshua, Make thee sharp knives, and circumcise again the children of Israel the second time.
3 Da lavede Josua sig stenknive og omskar israeliterne ved forhudshøjen. 3 Da giorde Josua Steen Knjfve / oc omskaar jsraels Børn hos Forhuudernes Høy. 3 And Joshua made him sharp knives, and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins.
4 Og dette var grunden til, at Josua omskar dem: alt mandkøn af folket, som drog ud af Ægypten, alle våbenføre mænd, var døde undervejs i ørkenen, efter at de var draget ud af Ægypten. 4 Oc denne er Sagen / hforfor Josua omskar : Alt folcket af Mandkiøn / som vare uddragne af Ægypten / alt Krjgsfolcket var døt i Ørcken paa Veyen / siden de ginge ud af Ægypten: 4 And this is the cause why Joshua did circumcise: All the people that came out of Egypt, that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt.
5 Hele folket, som drog ud, havde nok været omskåret, men af det folk, som var født i ørkenen under vandringen, efter at de var draget ud af Ægypten, var ingen blevet omskåret; 5 Thi alt Folcket som uddrag / vaar omskaaret : men alt Folcket som var født i Ørckenen / paa Veyen der de droge af Ægypten / hafde de icke omskaaret. 5 Now all the people that came out were circumcised: but all the people that were born in the wilderness by the way as they came forth out of Egypt, them they had not circumcised.
6 thi i fyrretyve år havde israeliterne vandret i ørkenen, indtil hele folket, de våbenføre mænd, som var draget ud af Ægypten, var døde, fordi de ikke havde adlydt Herrens røst, hvorfor Herren havde svoret, at han ikke ville lade dem se det land, Herren havde tilsvoret deres fædre at ville give os, et land, der flyder med mælk og honning. 6 Thi Jsraels Børn vandrede fyrretive Aar i Ørcken / indtil ad alt Krjgsfolcket / som kaom af Ægypten / var hendøt / som icke lydde HErrens Røst / som HErren soor dem / ad hand skulde icke lade dem see det Land / som HErren hafde soorit deres Fædre / ad gifve os / et Land som flyder med Melck oc Honnig. 6 For the children of Israel walked forty years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the LORD: unto whom the LORD sware that he would not show them the land, which the LORD sware unto their fathers that he would give us, a land that floweth with milk and honey.
7 Men deres børn, som han havde ladet træde i deres sted, dem omskar Josua; thi de var uomskårne, eftersom de ikke var blevet omskåret under vandringen. 7 Oc hand lood deres Børn komme op i deres sted / dem omskaar Josua / thi de hafde Forhuud / efter som de hafde icke omskaaret dem paa Veyen. 7 And their children, whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised: for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way.
8 Da så hele folket var blevet omskåret, holdt de sig i ro, hvor de var i lejren, indtil de kom sig. 8 Oc det skeede / der alt Folcket var omskaaret /da blefve de paa dere sted i Leyren / indtil de blefve helbrede. 8 And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp, till they were whole.
9 Men Herren sagde til Josua: »I dag har jeg bortvæltet ægypternes forsmædelse fra eder.« Og han kaldte dette sted Gilgal, som det hedder den dag i dag. 9 Oc HErren sagde til Josua: J dag hafver jeg tagit Ægypti skændzel fra eder / oc hand kaldede den Steds nafn Gilgal / indtil paa denne Dag.9 And the LORD said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day.
10 Medens israeliterne lå i lejr i Gilgal, fejrede de påsken om aftenen den fjortende dag i måneden på Jerikos sletter; 10 Oc Jsraels Børn hafde deres Leyr i Gilgal / oc de hulde Paaske den fiortende Dag i Maaneden / ocm Aftenen / paa Jericho Marck. 10 And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the passover on the fourteenth day of the month at even in the plains of Jericho.
11 og dagen efter påsken spiste de af landets afgrøde, usyrede brød og ristet korn; 11 Oc de aade af Landsens Grøde / anden Paaske Dag / som vare usuurede Brød / oc steegte Ax / lige paa den samme Dag. 11 And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the passover, unleavened cakes, and parched corn in the selfsame day.
12 selv samme dag hørte mannaen op, da de nu spiste af landets afgrøde; israeliterne fik ikke manna mer, men spiste det år af høsten i Kana'ans land.12 Saa holt det Man op / anden Dagen / der de aade af Landsens Grøde / ad Jsraels Børn hafde icke meere mand / men de aade af Canaans land Grøde i samme Aar.12 And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.
13 Og det skete, medens Josua opholdt sig ved Jeriko, at han så op og fik øje på en mand, som stod foran ham med draget sværd i hånden. Josua gik da hen til ham og sagde: »Er du en af vore eller en af vore fjender?« 13 Oc det hende sig / der Josua var hos Jericho / ad hand opløfte sine Øyne oc saa / oc se / der stod en Mand mod hannem / oc hafde et draget Sverd i sin Haand : Oc Josua gick til hannem / oc sagde til hannem: Hør du os til / eller vore Fiender? 13 And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand: and Joshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries?
14 Han svarede: »Ingen af delene, jeg er fyrsten over Herrens hær; lige nu er jeg kommet!« Da faldt Josua til jorden på sit ansigt og tilbad og sagde til ham: »Hvad har min herre at sige sin tjener?« 14 Oc hand sagde / Ney / Thi jeg er en Fyrste ofver HErrens Hær / nu kom jeg: Da falt Josua paa sit Ansict til Jorden / oc hand bøyede sig /oc sagde til hannem : Hva siger mjn HErre til sin Tienere? 14 And he said, Nay; but as captain of the host of the LORD am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my lord unto his servant?
15 Og fyrsten over Herrens hær svarede Josua: »Drag dine sko af fødderne, thi det sted, du står på, er helligt!« Det gjorde Josua.15 Oc Fyrsten ofver HErrens Hær sagde tilJosua : Løs djn Skoo af djn Food / thi den Sted som du staar paa / den er hellig : Oc Josua giorde saa.15 And the captain of the LORD'S host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot; for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel