Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 123

1931

1647

King James Version

1 Jeg løfter mine øjne til dig, som troner i himlen! 1 CXXIII. En Sang paa Trapperne. JEG oyløfte mine Øyne til dig / Du som sidder i Himmelen.1 A Song of degrees. Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.
2 Som trælles øjne følger deres herres hånd, som en trælkvindes øjne følger hendes frues hånd, så følger vore øjne Herren vor Gud, til han er os nådig. 2 See som Tieneres Øyne (see) paa deres HErrers Haand. Som en Tieniste Piges Øyne / paa hendis Hustruis Haand / Saa (see) vore Øyne paa HErren vor Gud / indtil hand blifver os naadig. 2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us.
3 Forbarm dig over os, herre, forbarm dig! Thi overmætte er vi af spot, 3 Vær os naadig HErre / vær os naadig / Thi vi ere meget mættede med Foractelse. 3 Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.
4 overmæt er vor sjæl af de sorgløses hån, de stoltes spot!4 Vore Siæle ere meget mættede / af de Stoltes Bespottelse / af de Hofmodiges Foractelse.4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel