Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 31

1931

1647

King James Version

2 Herre, jeg lider på dig, lad mig aldrig i evighed skuffes. Udfri mig i din retfærd, 2 XXXI. Til Sangmesteren / Davids Psalme. HErre / jeg haaber paa dig / Lad mig icke beskæmmis ævindelig / reed mig ved din Rætfærdighed : 2 To the chief Musician, A Psalm of David. In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
3 du bøje dit øre til mig; red mig i hast og vær mig en tilflugtsklippe, en klippeborg til min Frelse; 3 Bøy din ørne til mig / udfrj mig snarlig / vær mig en stærck Klippe / et fast Slot / ad frelse mig. 3 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.
4 thi du er min klippe og borg. For dit navns skyld lede og føre du mig, 4 Thi du est min Klippe oc mit Slot / oc for dit Nafns skyld skalt du lede mig / oc udføre mig. 4 For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
5 fri mig fra garnet, de satte for mig; thi du er min tilflugt, 5 Du skalt udføre mig af Garnet / som de have skiult for mig / thi du est min Styrcke. 5 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength.
6 i din hånd befaler jeg min ånd. Du forløser mig, herre, du tro faste Gud, 6 Jeg vil befale din Aand i din Haand: Du forløste mig HErre/ du sande Gud. 6 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth.
7 du hader dem, der bolder på løgneguder. Men jeg, jeg stoler på Herren, 7 Jeg hader dem som var paa forfængelig Løgn / men jeg / Jeg haaber paa HErren. 7 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.
8 jeg vil juble og glæde mig over din miskundhed; thi du har set min nød, agtet på min sjælekvide. 8 Jeg vil fryde mig oc være glad ved din Misgundhed / thi du hafver feit min Ælendighed / du hafver kient min Siæl i nød. 8 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;
9 Du gav mig ikke i fjendens hånd, men skaffede rum for min fod.9 Oc ofvergafft mig icke i (min) Fiendis Haand / du lodst mie Fødder staa paa Rummet. 9 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room.
10 Vær mig nådig, herre, thi jeg er angst, af kummer hentæres mit øje, min sjæl og mit indre. 10 HERRE / være mig naadig / thi mig er bange : Mit Øye er igiennemstucket for harm (der til) med min Siæl oc min Buug. 10 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.
11 Thi mit liv svinder hen i sorg, mine år i suk, min kraft er brudt for min brødes skyld, mine ben hentæres. 11 Thi mit Lif er fortærit af Drøfvelse / oc mine Aar af Suck / Min Mact er forfalden for min Missgierning / oc mine Been ere giennemstuckne. 11 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.
12 For alle mine fjenders skyld er jeg blevet til spot, mine naboers gru, mine keodinges rædsel; de, der ser mig på gaden, flygter for mig. 12 For alle mine Fiender var jeg en Spot / ja megen for mine Naboe / oc en forskreckelse for mine Kyndinge: de som mig faae der ude / flye fra mig. 12 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.
13 Som en død er jeg gået dem at minde, jeg er som et ødelagt kar. 13 jeg blef forglemt af Hiertet som en Døød / jeg var som en fordærfvet Kar. 13 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.
14 Thi mange hører jeg hviske, trindt om er rædsel, når de holder råd imod mig, pønser på at tage mit liv.14 Thi jeg hørde mange deres Lasten / Fryct var triint omkring / fordi de radslooge tilsammen ofver mig / De betænckte ad tage Lifvet af mig. 14 For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.
15 Men, herre, jeg stoler på dig; jeg siger: Du er min Gud, 15 Mej jeg / jeg haabte paa dig HERRE/ Jeg sagde / du est min Gud. 15 But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou art my God.
16 mine tider er i din hånd. Red mig fra fjenders hånd, fra dem, der forfølger mig, 16 Min Tjder / ere i din Haand / udfrj mig fra mine Fienders Haand / oc fra dem som mig forfølge. 16 My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.
17 lad dit ansigt lyse over din tjener, frels mig i din miskundhed. 17 Lad dit Ansict skinne ofver din Tjenere / frelz mig ved din Miskundhed. 17 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake.
18 Herre, lad mig ej blive til skamme, jeg råber jo til dig, lad de gudløse blive til skamme og synke tavse i døden. 18 HErre / lad mig icke beskæmmis / thi jeg kalde paa dig : Lad de Ugudelige beskæmmis / lad dem tie i Helfvede. 18 Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave.
19 Lad de falske læber forstumme, som taler frækt om den retfærdige med hovmod og foragt.19 lad de falske Læber blifve stumme / som tale hart / af Hofmod oc Forhaanelse mod den Retferdige. 19 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.
20 Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, over mod dem, der lider på dig, for menneskebørnenes øjne. 20 Hvor meget er dit gode / som du hafver giemt dem som dig frycte / du hafver arbeydet for dem som haabe paa dig / for Menniskens Børn. 20 Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!
21 Du skjuler dem i dit åsyns skjul for menneskers stimmel; du gemmer dem i en hytte for tungers kiv. 21 Du skalt skiule dem i dit Ansictis Skiul for hver mands Traadt / Du skalt skiule dem i en Hytte / for de kjfactige Tunger. 21 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.
22 Lovet være Herren, thi under fuld miskundhed har han vist mig i en befæstet stad. 22 Lofvet være HErren / thi hand hafver underlig giort sin Miskundhed imod mig i en fast Stad. 22 Blessed be the LORD: for he hath showed me his marvellous kindness in a strong city.
23 Og jeg, som sagde i min angst: »jeg er bortstødt fra dine øjne!« visselig, du hørte min tryglende røst, da jeg råbte til dig. 23 Jeg sagde vel der jeg haftede / jeg er udryddit fra dine Øyne / Du hørde alligevel mine Formanelsers Røst / der jeg raabte til dig. 23 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.
24 Elsk Herren, alle hans fromme; de trofaste skærmer Herren; men den, der handler i hovmod, gengælder han mangefold. 24 Elsker HErren alle hans Hellige / (thi) HErren bevarer de Trofaste / oc betaler hannem til ofvers / som bruger Hofmodighed. 24 O love the LORD, all ye his saints: for the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.
25 Fat mod, eders hjerte være stærkt, alle i, som bier på Herren!25 Værer trøstige / Oc hand skal bekrafte eders Hierte / Alle I som haabe paa HErren.25 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel