Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 40

1931

1647

King James Version

2 Jeg biede troligt på Herren, han bøjede sig til mig, og hørte mit skrig. 2 XL. Til Sangmesteren/ Davids Psalme. JEg tøfvede taalmodig efter HErren / Oc hand bøyde sig til mig / oc hørde mit Raab.2 To the chief Musician, A Psalm of David. I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry.
3 Han drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav skridtene fasthed, 3 Oc drog mig op af en brusende Graf / af det skidne Dynd / oc sætte mine Fødder paa en Klippe / saa hand befæstede mine Gange 3 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.
4 en ny sang lagde han i min mund, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte og stole på Herren. 4 Oc hand lagde en ny Sang i min Mund / en Lof for vor Gud : det skulle mange see / oc frycte / oc haabe paa HErren. 4 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God: many shall see it, and fear, and shall trust in the LORD.
5 Salig den mand, der sætter sin lid til Herren, ej vender sig til hovmodige eller dem, der hælder til løgn. 5 Salig er den Mand / som sætter HErren til sit Haab / Oc vender sig icke til de Hoffærdige / oc til dem som henbøye sig til Løgn. 5 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.
6 Mange undere gjorde du, herre min Gud, og mange tanker tænkte du for os; de kan ikke opregnes for dig; ellers forkyndte og fortalte jeg dem; til at tælles er de for mange.6 HERRE min Gud / Du hafver giort dine underlige Ting oc dine Tanker mangfoldige mod os / ingen kand fortælle dem i Orden hos dig: Vil jeg kundgiøre oc ursige dem / da ere de flere end mand kand tælle dem. 6 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
7 Til slagt- og afgrødeoffer har du ej lyst, du gav mig åbne ører, brænd- og syndoffer kræver du ikke. 7 Du hafde icke Lyst til Offer oc Madoffer / Du hafver igiennemboret mig Ørene : Du begierede icke Brendoffer eller Syndoffer Da sagde jeg : Se / jeg kommer : i Bogens Rolde er skrefvet om mig. 7 Sacrifice and offering thou didst not desire; mine ears hast thou opened: burnt offering and sin offering hast thou not required.
8 Da sagde jeg: »se, jeg kommer, i bogrullen er der givet mig forskrift; 8 Jeg hafver Lyst til ad giøre din Villie / min Gud : Oc din Lov er i mit Hierte. 8 Then said I, Lo, I come: in the volume of the book it is written of me,
9 at gøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mit indre.« 9 Jeg bebudede Rætferdighed i en stoor Menighed / See / Jeg vil icke lade forhindre mine Læbe / HErre / du vedst der. 9 I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.
10 i en stor forsamling forkyndte jeg retfærd, se, mine læber lukked jeg ikke; herre, du ved det. 10 Jeg skiuler icke din Rætferdighed i mit Hierte / Jeg taler om din Sandhed oc din Salighed :10 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest.
11 Din retfærd dulgte jeg ej i mit hjerte, din trofasthed og frelse talte jeg om, din nåde og sandhed fornægted jeg ej i en stor forsamling. 11 Jeg døller icke din Miskundhed oc din Trofsthed / for din Miskundhed oc din Trofasthed / for den stoore Menighed.11 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation.
12 Du, herre, vil ikke lukke dit hjerte for mig, din nåde og sandhed skal altid være mit værn.12 Men du HErre / vent icke din Barmhiertighed fra mig : (Men) lad din Miskundhed oc Trofasthed beskærme mig altjd. 12 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.
13 Thi ulykker lejrer sig om mig i talløs mængde, mine synder har indhentet mig, så jeg ikke kan se, de er flere end hovedets hår, og modet har svigtet. 13 Thi Pjne hafver omkring sæt mig / saa der er ingen Tal paa / Mine Misgierninger grede mig / Oc jeg kunde icke see / de ere flere end Haar paa mit Hofved / Oc mit Hierte hafver forlat mig. 13 For innumerable evils have compassed me about: mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up; they are more than the hairs of mine head: therefore my heart faileth me.
14 Du værdiges, herre, at fri mig, herre, il mig til hjælp. 14 HErre / lad det behage dig / ad udfrje mig: HErre / skynde dig ad hielpe mig. 14 Be pleased, O LORD, to deliver me: O LORD, make haste to help me.
15 Lad dem beskæmmes og rødme, som vil mig til livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med skændsel; 15 Lad dem beskæmmes oc forhaanes tillige / som staa efter min Siæl / ad omkomme den: Lad dem vende tilbage / oc blifve til skamme / som mig ville ont. 15 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.
16 lad dem stivne af rædsel ved deres skam, de, som siger: »ha, ha!« Til mig! 16 Lad dem ødelegges til deres beskæmmelsens Løn / som sige om mig / Ha / ha. 16 Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha.
17 Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: »Herren er stor!« 17 Lad dem frydis oc glædis i dig / all som adspøre dig / Lad dem altjd sige: HErren være meget lofvit de som elske din Salighed 17 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: let such as love thy salvation say continually, The LORD be magnified.
18 er jeg end arm og fattig, vil Herren dog tænke på mig. Du er min hjælp og min Frelser; tøv ej, min Gud!18 Thi jeg er elendig oc arm / men HErren maa tæncke paa mig : Du est min Hielp oc Frelsere : min Gud / tøf icke.18 But I am poor and needy; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer; make no tarrying, O my God.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel