Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 41

1931

1647

King James Version

2 Salig den mand, der tager sig af de svage, ham Frelser Herren på ulykkens dag; 2 XLI. Til Sangmesteren / Davids Psalme. Salig er den som forstaer sig paa den Nødtørstige / HErren skal redde hannem paa den onde Dag. 2 To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.
3 Herren vogter ham, holder ham i live, det går ham vel i landet, han giver ham ikke i fjendevold. 3 HErren skal bevare hannem / Oc holde hannem ved Lifvit / der skal gaa hannem vel i Landet : Oc du skalt icke gifve hannem i hans Fienders Villie. 3 The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.
4 På sottesengen står Herren ham bi, hans smertensleje gør du ham let.4 HErren skal opholde hannem paa hans Sottesang / Du omvender alle hans Leye i hans Singdom. 4 The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.
5 Så siger jeg da: Vær mig nådig, herre, helbred min sjæl, jeg har syndet mod dig! 5 Jeg sagde / HERRE / vær mig naadig / Helbrede min Siæl / Thi jeg hafver syndet mod dig 5 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.
6 Mine fjender ønsker mig ondt: »hvornår mon han dør og hans navn udslettes?« 6 Mine Fiender tale ont om mig / (segendis) naar skal hand døø / oc hans Nafn forgaa? 6 Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?
7 Kommer en i besøg, så fører han hyklerisk tale, hans hjerte samler på ondt, og så går han bort og taler derom. 7 Oc om (en af dem) kommer ad see mig / saa taler hand falskelig / hans Hierte samler sig uræt / gaar hand ud / taler hand der om. 7 And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it.
8 Mine avindsmænd hvisker sammen imod mig, alle regner de med, at det går mig ilde: 8 Alle de mig hade / hviske silsammen imod mig / de tænke ont imod mig. 8 All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.
9 »En dødelig sot har grebet ham; han ligger der - kommer aldrig op!« 9 (De sige) der hænger en Belials Handel ved honnem : oc hand som ligger / skal icke staa op meere. 9 An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more.
10 Endog min ven, som jeg stolede på, som spiste mit brød, har løftet hælen imod mig. 10 Ja min gode Ven / som jeg forlod mig paa / som ad mit brød / opløfte (sin) Hæl mod mig. 10 Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me.
11 Men du, o Herre, vær mig nådig og rejs mig, så jeg kan øve gengæld imod dem. 11 Men du HErre vær mig naadig / oc hiælp mig op : Oc jeg vil betal dem. 11 But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
12 Deraf kan jeg kende, at du har mig kær, at min fjende ikke skal juble over mig. 12 Der pa kand jeg mercke ad du hafver Behaglighed til mig / Ad min Fiende skal icke frydis ofver mig 12 By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.
13 Du holder mig oppe i kraft af min uskyld, lader mig stå for dit åsyn til evig tid.13 Oc jeg (maa sige det/) Du opholder mig for min Fromheds skyld / oc sætter mig for dit Ansict ævindelig. 13 And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.
14 Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighed og til evighed, amen, amen!14 Lofvet være HErren Israels Gud / fra Ævighed oc til Ævighed / AMEN / ja Amen.14 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel