Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Zakarias bog 4

1931

1647

King James Version

1 Engelen, som talte med mig, vakte mig så atter, som man vækker et menneske af hans søvn, 1 IV. Capitel. OC Engelen / som talde med mig / kom igien / oc opvacte mig / lige som en opvæckis af søfne. 1 And the angel that talked with me came again, and waked me, as a man that is wakened out of his sleep,
2 og spurgte mig: »hvad skuer du?« Jeg svarede: »Jeg, skuer, og se, der er en lysestage, helt og holdent af guld, og et oliekar ovenpå og syv lamper og syv rør til lamperne, 2 Oc hand sgde til mig / Hvad seer du? Oc jeg sagde / Jeg seer / Oc see / Der stood en Liusestage gandske af Guld / oc en Oliekrucke der ofven paa / oc dens siu Lamper der paa / Lamperne hafde siu oc siu Piber som vare der ofven paa / 2 And said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon, and seven pipes to the seven lamps, which are upon the top thereof:
3 desuden to olietræer ved siden af den, et til højre, et andet tilvenstre for oliekarret.« 3 Oc tvende Olietræer der hos / eet paa den høyre side hos Oliekrucken / oc eet hos den venstre side der paa. 3 And two olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof.
4 Og jeg spurgte engelen, som talte med mig: »Hvad betyder disse ting, herre?« 4 Oc jeg svarede / oc sagde til Engelen / som talde med mig / oc sagde / Hvad ere disse Ting / mjn HErre? 4 So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my lord?
5 Han svarede: »ved du ikke, hvad de betyder?« jeg sagde: »Nej. Herre!«5 Oc Engelen / som talde med mig/ svarede / oc sagde til mig : Veedst du icke hvad disse Ting ere? Oc jeg sagde / Rey mjn Herre. 5 Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be? And I said, No, my lord.
6 Da svarede han og sagde til mig: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskares Herre. 6 Da svarede hand / oc sagde til mig / sigendis : Det er Herrens ord til Zorobabel / sigendis / Det skal icke skee ved Her eller ve Mact / men ved mjn Aand / siger den HErre Zeaboth. 6 Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the LORD unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the LORD of hosts.
7 Hvem er du, du store bjerg? For Zerubbabel skal du blive slette! Han skal hente topstenen, medens der råbes: »Nåde, nåde være med den!« 7 Hvo est du / du stoore Bierge? (Du skalt blifve) til en slet Marck for Zorobabel / Thi hand skal udføre den øfverste Steen / saa de skulle raabe høyt / Naade / Naade være emd den samme. 7 Who art thou, O great mountain? before Zerubbabel thou shalt become a plain: and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it.
8 Og Herrens ord kom til mig således: 8 Oc HErrens Ord skeede til mig / oc sagde / 8 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
9 Zerubbabels hænder har lagt grunden til dette hus, hans hænder skal også fuldende det; og du skal kende, at Hærskares Herre har sendt mig til eder.9 Zorobabels Hænder lagde Grundvollen til dette huus / oc hans Hænder skulle fuldfærdige det : Paa det du skalt vide / ad den Herre Zebaoth hafver sendt mig til eder. 9 The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house; his hands shall also finish it; and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto you.
10 Thi den, der lod hånt om de ringe begyndelsers dag, skal glæde sig, når han ser blystenen i Zerubbabels hånd. Hine syv er Herrens øjne, som søger ud over hele jorden. 10 Thi hvo foracter disse ringe Tings Dag? Da dog de siu skulle glæde dem / naar de see den Vact af Tin i Zorobabels haand : Det ere Herrens Øyne / som løbe om i alt Landet. 10 For who hath despised the day of small things? for they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are the eyes of the LORD, which run to and fro through the whole earth.
11 Derpå spurgte jeg ham:»hvad betyder de to olietræer der til højre og venstre for lysestagen?« 11 Fremdeelis svarede jeg / oc sagde til hannem / Hvad ere de tvende Olietræer / hos Liusestagens høyre oc venstre side? 11 Then answered I, and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof?
12 Og videre spurgte jeg: »hvad betyder de to oliegrene ved siden af de to guldrør, som leder den gyldne olie ned derfra?« 12 Oc jeg talde anden gang / oc sagde til hannem / Hvad ere de tvende Olietræers Greene / som staae hos de to gyldne Krucker / som udøse Guldet ofven af sig? 12 And I answered again, and said unto him, What be these two olive branches which through the two golden pipes empty the golden oil out of themselves?
13 Han svarede: »ved du ikke, hvad de betyder?« Jeg sagde: »nej, Herre!« 13 Oc hand sagde til mig / sigendis / Veedst du icke / hvad disse Ting ere? Oc jeg sagde / Ney / mjn Herre. 13 And he answered me and said, Knowest thou not what these be? And I said, No, my lord.
14 Så sagde han: »Det er de to med olie salvede, som står for al jordens Herre.« 14 Da sagde hand / Det ere de to Oliens Børn / som staae hos all Jordens Regentere. 14 Then said he, These are the two anointed ones, that stand by the Lord of the whole earth.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel